Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN lần thứ IX
Mon, 16 May 2022 10:46:40 GMT

Ngày 28/4/2022, Đảng ủy BHTGVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN lần thứ IX. Đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN.

 

Đồng chí Phạm Bảo Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022 của Đảng bộ BHTGVN. Theo đó, trong Quý I Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tập trung hoàn thành triển khai nhiệm vụ năm 2022, tăng cường công tác xây dựng Đảng và khẩn trương thực hiện kế hoạch công tác năm theo đúng tiến độ đề ra.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ BHTGVN luôn được quan tâm, chú trọng. Các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, dân vận và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đều được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả. Đảng ủy BHTGVN đã quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và giác ngộ lý tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng thực hiện đã giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên đã thể hiện được trách nhiệm tiên phong trong tuyến đầu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết của cả dân tộc. Đảng ủy BHTGVN đã chỉ đạo hoàn thành xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng ủy BHTGVN, trong quý I năm 2022, các nhiệm vụ chính trị của BHTGVN đều thực hiện theo đúng chỉ tiêu, tiến độ kế hoạch công tác đã đề ra. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn hệ thống đạt mục tiêu an toàn cho người lao động và hiệu quả công tác. Công tác an ninh quốc phòng, thu nhập, việc làm cho người lao động được đảm bảo.

Trong Quý II/2022, Đảng bộ BHTGVN đề ra nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; chú trọng kiểm tra việc triển khai, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, các phòng, ban, chi nhánh thực hiện nghiên cứu để xuất nội dung sửa đổi Luật BHTG; hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ký Quy chế làm việc, trao đổi thông tin đối với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Quy chế; thực hiện giám sát, kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG theo kế hoạch; đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển vốn; thực hiện tính và thu phí BHTG đảm bảo đúng quy định; triển khai các hoạt động thông tin truyền thông về BHTG; tăng cường công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ sẵn có, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa BHTGVN và các tổ chức quốc tế thông qua các hội nghị, hội thảo trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình hướng tới xây dựng tổ chức BHTG tiên tiến và hiện đại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các dự thảo văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025: Sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN năm 2022; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ BHTGVN; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN về Phát huy vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN về Thực hiện chuyển đổi số tại BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đảng ủy BHTGVN đã yêu cầu các cấp ủy, các phòng ban, chi nhánh, các tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

Hoàng Trang