Ngân hàng tại Kenya phải nộp kế hoạch dự phòng phá sản cho Tổng công ty BHTG Kenya
Fri, 26 Nov 2021 10:23:42 GMT

Tổng công ty BHTG Kenya (KDIC) cho biết trong thời gian tới, các ngân hàng tại Kenya sẽ phải xây dựng và nộp cho KDIC kế hoạch dự phòng phá sản, nêu cụ thể cách thức xử lý tài sản trong trường hợp ngân hàng đó bị phá sản.

Hiện KDIC đang tìm kiếm đối tác tư vấn quốc tế để xây dựng hướng dẫn chung cho các ngân hàng, dự kiến hoàn thành trước ngày 29/11/2021. Động thái này nhằm tăng cường bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp xảy ra đổ vỡ ngân hàng và giảm thiểu tối đa những tác động của đổ vỡ đến xã hội và hệ thống tài chính quốc gia.

Theo đó, kế hoạch dự phòng này sẽ bao gồm những nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu cổ phần, cổ đông, các công ty con, hoạt động quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh và dự kiến những ảnh hưởng có liên quan nếu xảy ra đổ vỡ.

Thứ hai, mô tả những tình huống hay kịch bản có thể gây ra đổ vỡ, cung cấp các chỉ báo rủi ro và phương án phục hồi và xử lý đối với các kịch bản khác nhau.

Thứ ba, lập kế hoạch bán tài sản và thanh lý theo hướng rút khỏi thị trường có trật tự mà không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng.

Việc lập kế hoạch dự phòng phá sản được coi như một kế hoạch hành động nhằm thống nhất ý chí và hành động của cổ đông và Hội đồng quản trị trong việc quyết định phương án xử lý phù hợp khi xảy ra hiện tượng bất thường hay rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Việc quản lý các kế hoạch trên sẽ giúp KDIC kịp thời bảo vệ người gửi tiền và sớm ứng phó khủng hoảng.

Phòng NCTH&HTQT