Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội

(Thành lập theo Quyết định số 108/2001/QĐ-HĐQT, ngày 26-12-2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

Ông Trần Quốc Thành
(Giám đốc chi nhánh)

  • Địa chỉ: Số 22 Láng Hạ, Đống Đa,TP. Hà Nội

  • Điện thoại: 04.7761281

  • Fax: 04.7761286

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát