Tuyển dụng

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

(TRỤ SỞ CHÍNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/11/2021 đết hết ngày 19/11/2021

I. Vị trí tuyển dụng

1. Vị trí Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và BHTGVN;

- Thực hiện tiếp nhận và quản lý thông tin báo cáo đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong toàn hệ thống theo quy định của pháp luật và BHTGVN;

- Giám sát, phân tích và đánh giá hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tài chính; Theo dõi, phân tích các chính sách vĩ mô, tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Giám sát.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

2. Vị trí Nhân viên Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Nghiên cứu kinh tế, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi nhằm xây dựng các báo cáo nghiệp vụ của BHTGVN;

- Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hàng năm của BHTGVN; Quản lý, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hàng năm; Tổ chức công tác đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng và thực hiện các công việc sau khi nghiệm thu đánh giá.

- Phiên dịch cho các buổi hội thảo, các buổi làm việc của lãnh đạo với chuyên gia tư vấn;

- Biên dịch tài liệu nghiệp vụ;

- Thiết lập quan hệ với tổ chức quốc tế, chuẩn bị công tác hậu cần cho các chương trình công tác nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối ngoại giao hoặc thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

3. Vị trí Nhân viên Phòng Tham gia Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Tham gia kiểm soát đặc biệt tại các tổ chức tín dụng đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

- Theo dõi, đôn đốc bám sát kết quả hoạt động thanh lý của các QTDND để tiếp tục thu hồi số tiền bảo hiểm đã chi trả trên cơ sở kết quả thanh lý;

- Tham gia vào hoạt động cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

- Tham mưu các biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với các tổ chức tín dụng đang bị kiểm soát đặc biệt về các vấn đề liên quan;

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về việc BHTGVN tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Tham gia Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

4. Vị trí Nhân viên Phòng Thông tin tuyên truyền

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi: công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ công tác truyền thông, công tác mua sắm vật phẩm tuyên truyền.

- Xây dựng kết cấu, sản xuất và hoàn thiện nội dung, thiết kế, trình bày Bản tin cũng như các ấn phẩm tuyên truyền, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông khác, cụ thể: tuyên truyền trên các báo/ tạp chí; tuyên truyền trên các kênh phát thanh/ truyền hình; tuyên truyền trên phương tiện truyền thông khác; tổ chức sự kiện tuyên truyền của BHTGVN; phối hợp với Chi nhánh tổ chức sự kiện tuyên truyền.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Thông tin tuyên truyền.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Sân khấu điện ảnh;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực Truyền thông, Phim phóng sự; có kinh nghiệm tại cơ quan báo chí, truyền thông.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

5. Vị trí nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực Tiền lương và chế độ bảo hiểm: Tính lương, theo dõi phép, thêm giờ, Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp,…

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm: Trình cấp có thẩm quyền về Phát động thi đua, tổng hợp thi đua định kỳ hoặc đột xuất, theo dõi nội quy lao động….

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực nhân sự: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm,…

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về việc công tác tổ chức cán bộ của BHTGVN;

-    Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành lao động, tiền lương, hành chính công hoặc thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự tại các đơn vị; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

II. Hồ sơ cần nộp:

1.   Đơn đăng ký dự tuyển.

2.   Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

3.   Bản sao công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các văn bằng tin học, ngoại ngữ.

4.   Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khoẻ cấp (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

5.   Bản sao công chứng Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước, Hộ khẩu.

6.   Hai phong bì dán tem (ghi rõ địa chỉ, điện thoại người nhận), 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

7.   Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1.   Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2.   Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự, Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 11, Tòa nhà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Lô D20, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội  (Liên hệ: bà Phạm Hồng Ngọc - 0938.527.766).

IV. Thời gian tuyển dụng: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo đến các thí sinh sau khi hoàn thành việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên đã đăng ký dự tuyển.