Chế Độ:  
Tuyển dụng

 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/06/2022 đến hết ngày 24/06/2022

A. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH BHTGVN:

 

1. Nhân viên Ban Thư ký Hội đồng quản trị

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Tham mưu, thư ký cho Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định.

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung họp của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện công tác xin ý kiến và tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị đối với nội dung liên quan đến hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Thực hiện công tác tham gia góp ý và xây dựng văn bản theo phần việc được phân công.

- Thực hiện lưu trữ tài liệu đầy đủ, khoa học.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban Thư ký Hội đồng quản trị.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

2. Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong việc xây dựng, ban hành quy chế, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống và văn bản có liên quan đến hoạt động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: kiểm soát tính tuân thủ đối với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- Tham gia các đoàn Kiểm tra, kiểm toán các đơn vị thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Tổng hợp, đánh giá, nhận xét kết quả kiểm tra, kiểm toán theo phần việc được phân công.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

3. Nhân viên Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Nghiên cứu kinh tế, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi nhằm xây dựng các báo cáo nghiệp vụ của BHTGVN;

- Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hàng năm của BHTGVN; Quản lý, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hàng năm; Tổ chức công tác đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng và thực hiện các công việc sau khi nghiệm thu đánh giá.

- Phiên dịch cho các buổi hội thảo, các buổi làm việc của lãnh đạo với chuyên gia tư vấn;

- Biên dịch tài liệu nghiệp vụ;

- Thiết lập quan hệ với tổ chức quốc tế, chuẩn bị công tác hậu cần cho các chương trình công tác nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối ngoại giao hoặc thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

 

4. Nhân viên Phòng Nguồn vốn và đầu tư

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện nghiệp vụ đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hàng năm và trong từng thời kỳ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham gia xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án về tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ trong trường hợp nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động.

- Tham xây dựng phương án mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định của Pháp luật và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quản trị - điều hành liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ, vốn vay của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Nguồn vốn và đầu tư.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

5. Nhân viên Phòng Pháp chế

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành xin ý kiến.

- Soạn thảo, thẩm định đối với văn bản quản trị - điều hành của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Xây dựng, rà soát, đàm phán, thẩm định dự thảo Hợp đồng và hồ sơ dự thầu theo phần việc được phân công.

- Tham gia giải quyết tranh chấp, tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của BHTGVN theo sự phân công, ủy quyền.

- Chuẩn bị, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật cho Ban lãnh đạo; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của BHTGVN cho người lao động.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Pháp chế.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Luật, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

6. Nhân viên Phòng Quản trị

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Thực hiện việc mua sắm hoặc thuê tài sản, công cụ dụng cụ, vật liệu (trừ tài sản là thiết bị tin học, phần mềm tin học; vật tư văn phòng);

- Theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định;

- Quản lý, vận hành, thuê và khai thác tòa nhà Trụ sở làm việc của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Quản trị.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; Tốt nghiệp đại học loại giỏi; Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng và tài chính, Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

7. Nhân viên Phòng Thông tin tuyên truyền

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi: công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ công tác truyền thông, công tác mua sắm vật phẩm tuyên truyền.

- Xây dựng kết cấu, sản xuất và hoàn thiện nội dung, thiết kế, trình bày Bản tin cũng như các ấn phẩm tuyên truyền, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông khác, cụ thể: tuyên truyền trên các báo/ tạp chí; tuyên truyền trên các kênh phát thanh/ truyền hình; tuyên truyền trên phương tiện truyền thông khác; tổ chức sự kiện tuyên truyền của BHTGVN; phối hợp với Chi nhánh tổ chức sự kiện tuyên truyền.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Thông tin tuyên truyền.

Yêu cầu về trình độ/ kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về Báo chí hoặc thuộc khối kinh tế: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…;

- Tiếng Anh: Trình độ C (hoặc tương đương) trở lên;

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc Tin học ứng dụng trình độ B trở lên;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực Truyền thông; có kinh nghiệm tại cơ quan báo chí, truyền thông.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả;

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề;

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc;

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

B. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

Đơn xin dự tuyển.

Bản sao giấy khai sinh.

Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (thời hạn sử dụng trong 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

Hai phong bì dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

Bản sao công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, Hộ khẩu.

Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

C. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 06/06/2022 đến hết ngày 24/06/2022, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tầng 11, Tòa nhà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Lô D20, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Liên hệ: bà Phạm Hồng Ngọc, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0938.527.766).

D. THỜI GIAN TUYỂN DỤNG: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo đến các thí sinh sau khi hoàn thành việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên đã đăng ký dự tuyển.

---------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 17/06/2022

A. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

I. Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ:

1. Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Trực tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ, làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được phân công, ủy quyền quản lý trên địa bàn do Chi nhánh quản lý.

- Quản lý việc tính và nộp phí, tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý.

- Giám sát, phân tích và đánh giá hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Theo dõi, xử lý các diễn biến bất thường của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Giám sát thông tin tài chính – ngân hàng trên địa bàn Chi nhánh quản lý.

- Tổng hợp, soạn thảo báo cáo công tác chuyên môn, theo dõi góp ý vào dự thảo các văn bản, soạn thảo các báo cáo đột xuất liên quan đến công việc của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

II. Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Hà Nội:

1. Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Trực tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ, làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được phân công, ủy quyền quản lý trên địa bàn do Chi nhánh quản lý.

- Quản lý việc tính và nộp phí, tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý.

- Giám sát, phân tích và đánh giá hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Theo dõi, xử lý các diễn biến bất thường của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Giám sát thông tin tài chính – ngân hàng trên địa bàn Chi nhánh quản lý.

- Tổng hợp, soạn thảo báo cáo công tác chuyên môn, theo dõi góp ý vào dự thảo các văn bản, soạn thảo các báo cáo đột xuất liên quan đến công việc của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

2. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện kiểm tra đối với các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo sự chỉ định hoặc phân công, phê duyệt kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả tiền bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản, thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề do Chi nhánh quản lý(nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, đánh giá các phương án cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

3. Nhân viên Phòng Tổng hợp

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi đối với người gửi tiền và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý.

- Triển khai các hoạt động kiểm soát nội bộ, phương pháp kiểm soát nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm soát nội bộ; Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị;  đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị.

- Thực hiện cập nhật, phân tích, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, văn bản do các bộ, ngành ban hành, văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của BHTGVN để phục vụ công việc theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

- Thực hiện công tác tổng hợp và tham mưu cho Lãnh đơn vị trong công tác quản lý chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo kết quả công tác của Chi nhánh;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kiểm toán, kế toán, khoa học và nhân văn, tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

III. Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ:

1. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện kiểm tra đối với các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo sự chỉ định hoặc phân công, phê duyệt kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả tiền bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản, thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề do Chi nhánh quản lý(nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, đánh giá các phương án cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

IV. Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ:

1. Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Trực tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ, làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được phân công, ủy quyền quản lý trên địa bàn do Chi nhánh quản lý.

- Quản lý việc tính và nộp phí, tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý.

- Giám sát, phân tích và đánh giá hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Theo dõi, xử lý các diễn biến bất thường của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý; Giám sát thông tin tài chính – ngân hàng trên địa bàn Chi nhánh quản lý.

- Tổng hợp, soạn thảo báo cáo công tác chuyên môn, theo dõi góp ý vào dự thảo các văn bản, soạn thảo các báo cáo đột xuất liên quan đến công việc của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

2. Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực nhân sự; lĩnh vực tiền lương và chế độ bảo hiểm; lĩnh vực Thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm…

- Tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị trong triển khai công tác văn thư, lưu trữ ; Công tác quản lý và sử dụng hệ thống quản lý báo cáo và tài liệu; Thực hiện soạn thảo, tiếp nhận, lưu trữ công văn nội bộ  của đơn vị…

Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của đơn vị theo quy định; Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị trong công tác trang cấp tài sản công cụ phương tiện làm việc; tổng hợp nhu cầu mua sắm tại đơn vị…

- Thực hiện công tác hành chính, hậu cần, lễ tân, khánh tiết tại đơn vị theo phân công hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành lao động, tiền lương, hành chính công, quản trị kinh doanh, kinh tế, ngân hàng…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

3. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện kiểm tra đối với các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo sự chỉ định hoặc phân công, phê duyệt kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả tiền bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản, thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề do Chi nhánh quản lý(nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, đánh giá các phương án cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

     

V. Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng:

 

Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện kiểm tra đối với các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo sự chỉ định hoặc phân công, phê duyệt kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả tiền bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản, thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề do Chi nhánh quản lý(nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, đánh giá các phương án cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

VI. Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

1. Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự

Số lượng dự kiến

01 người

Mô tả công việc

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực nhân sự; lĩnh vực tiền lương và chế độ bảo hiểm; lĩnh vực Thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm…

- Tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị trong triển khai công tác văn thư, lưu trữ ; Công tác quản lý và sử dụng hệ thống quản lý báo cáo và tài liệu; Thực hiện soạn thảo, tiếp nhận, lưu trữ công văn nội bộ  của đơn vị…

Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của đơn vị theo quy định; Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị trong công tác trang cấp tài sản công cụ phương tiện làm việc; tổng hợp nhu cầu mua sắm tại đơn vị…

- Thực hiện công tác hành chính, hậu cần, lễ tân, khánh tiết tại đơn vị theo phân công hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành lao động, tiền lương, hành chính công, quản trị kinh doanh, kinh tế, ngân hàng…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

2. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện kiểm tra đối với các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo sự chỉ định hoặc phân công, phê duyệt kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả tiền bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản, thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề do Chi nhánh quản lý(nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, đánh giá các phương án cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

     

VII. Chi nhánh BHTGVN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:

1. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng dự kiến

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện kiểm tra đối với các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo sự chỉ định hoặc phân công, phê duyệt kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả tiền bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản, thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề do Chi nhánh quản lý(nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, đánh giá các phương án cơ cấu lại đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

Yêu cầu về trình độ/kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán…

- Tiếng Anh trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi;Có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

B. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

Đơn xin dự tuyển.

Bản sao giấy khai sinh.

Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (thời hạn sử dụng trong 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

Hai phong bì dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

Bản sao công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, Hộ khẩu.

Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

C. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 17/06/2022, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

2. Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tầng 11, Tòa nhà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Lô D20, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Liên hệ: bà Phạm Hồng Ngọc, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0938.527.766).

3. Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính nhân sự của các Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, cụ thể như sau:

STT

Chi nhánh

Địa chỉ

Liên hệ

1

Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Hà Nội

Tầng 6, Tòa nhà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Lô D20, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Ông Hồ Văn Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0903.237.515

2

Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ

Số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ông Đỗ Quang Điện, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0912.181.109

3

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ

Số 2/6A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Ông Lê Trọng Doanh, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0983.064.568

4

Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ

Số 21, ngõ A4, đường Hermann Gmeiner, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Ông Cao Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0914.912.277

5

Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng

Tầng 2, Tòa nhà Petrolimex, số 122 đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0905.752.009

6

Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Số 81 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bà Quách Thị Quỳnh, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0983.109.307

7

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Số 92-94 đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Tòng, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự. ĐT: 0907.754.072

D. THỜI GIAN TUYỂN DỤNG: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo đến các thí sinh sau khi hoàn thành việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên đã đăng ký dự tuyển.