Chế Độ:  

5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng bộ BHTGVN: Thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động

08:54-16/08/2022

Đây là một trong kết quả đạt được của Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Chú trọng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN đã bám sát nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết được triển khai với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình phù hợp, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy của BHTGVN; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong BHTGVN, trong mỗi tổ chức, đơn vị để thực hiện Nghị quyết.

Chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng; tuân thủ các quy định của Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước, đảm bảo có bộ máy tinh gọn, hiệu quả thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phân cấp phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng quy định, quy chế

Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong BHTGVN, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ chức, đơn vị, của BHTGVN.

Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo về mọi mặt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được duy trì và thực hiện nghiêm túc; nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Tinh thần đoàn kết thống nhất tại các đơn vị tiếp tục được củng cố và tăng cường, người lao động yên tâm công tác, tích cực thi đua lao động, học tập và nghiên cứu khoa học vì mục tiêu chung xây dựng BHTGVN phát triển lớn mạnh.

Tạo điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thể chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, chủ động tổ chức các chương trình hoạt động có hiệu quả; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động phát huy quyền và trách nhiệm tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết 18; tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên và người lao động phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý đơn vị, thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên bám sát định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của đoàn thể cấp trên để tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực; kết quả vận động người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết số  18-NQ/TW và đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua của mỗi tổ chức góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, ban hành quy chế, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ BHTGVN và các cấp ủy đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, người lao động và vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của BHTGVN.

Qua triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng mang ý nghĩa xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Đảng bộ BHTGVN.

Đảng bộ BHTGVN cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội thuộc Đảng bộ nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới sáng tạo; tăng cường chế độ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, đổi mới đồng bộ, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV