Chế Độ:  

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát để Đảng thêm vững mạnh

09:10-05/08/2022

Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để Đảng thêm vững mạnh.

Theo đó, để các cấp ủy đảng hiểu rõ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy BHTGVN đã chỉ đạo, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, cập nhật kịp thời các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện.

Cụ thể, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 928-KH/ĐU, ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III và Nghị quyết số 883-NQ/ĐU, ngày 06/5/2022 Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ BHTGVN; Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao số 966-QĐ/ĐU, ngày 29/01/2018; Kết luận số 251-KL/ĐUK, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/ĐUK, ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, tham nhũng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BHTGVN và các cấp ủy trực thuộc được triển khai và thực hiện theo kế hoạch, bao gồm: Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên của cấp ủy; Giám sát tổ chức Đảng và đảng viên của cấp ủy; Thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên của cấp ủy các cấp; Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của UBKT Đảng ủy Khối, Đảng ủy BHTGVN, các cấp ủy trực thuộc, UBKT Đảng ủy các cấp đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động, kịp thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy bám sát định hướng của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối và chỉ đạo cấp ủy, UBKT Đảng ủy cấp dưới xây dựng, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm. Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tích cực nghiên cứu các văn bản quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nhằm đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ ngày càng nề nếp và theo đúng quy định.

Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch năm 2022. Tuy chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác kiểm tra, giám sát vẫn hoàn thành theo kế hoạch. Việc tiến hành cơ bản đảm bảo các bước theo quy trình, thời gian tiến hành có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ, chi bộ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 đã giúp cấp ủy, UBKT đảng ủy các cấp trong Đảng bộ BHTGVN đánh giá đúng những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đề cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời từ khi mới manh nha, góp phần trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đảng ủy các cấp trong Đảng bộ BHTGVN đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ BHTGVN hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN, phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2022, các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ BHTGVN cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT đảng ủy các cấp tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra; chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, chỉ đạo UBKT đảng ủy các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả các báo cáo và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất do cấp trên giao.

Thứ tư, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 928-KH/ĐU, ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III và Nghị quyết số 883-NQ/ĐU, ngày 06/5/2022 Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ BHTGVN; thực hiện có hiệu quả Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao số 966-QĐ/ĐU, ngày 29/01/2018; Kế hoạch số 857-KH/ĐU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 251-KL/ĐUK, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/ĐUK, ngày 21/3/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, tham nhũng; Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 số 776-NQ/ĐU, ngày 24/01/2022 của Đảng ủy BHTGVN.

Thứ năm, chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy BHTGVN (theo Chương trình kiểm tra, giám sát số 11-CTr/ĐUK, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022).

Thứ sáu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và UBKT các cấp và cán bộ tham mưu giúp việc công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ BHTGVN.

Thứ bảy, tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; tham mưu cấp ủy xây dựng dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy BHTGVN.

BT