Chế Độ:  

Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên BHTGVN: Chủ động nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

08:39-15/10/2021

Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy Chi ủy Chi bộ đã luôn quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng triển khai phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đến các cán bộ, đảng viên của chi bộ.

Theo tinh thần Kế hoạch số 529-KH/ĐU, của Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BTGVN) về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ BHTGVN", Cấp ủy Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên đã quán triệt  Kế hoạch thực hiện thường kỳ. Đồng thời, Chi ủy Chi bộ đã đề ra những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đó là những yếu tố thuận lợi tác động tốt đến công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong những năm qua.

Hằng năm, căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BHTGVN, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chương trình công tác năm của Chi bộ, Cấp ủy Chi bộ xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong Chi bộ, trong đó bao gồm nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy BHTGVN, tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Qua từng nhiệm kỳ, Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên tự giác tiến hành tự kiểm tra và giám sát 100% đảng viên. Kết quả cho thấy, nhìn chung đội ngũ đảng viên của Chi bộ chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; nghị quyết của chi bộ; có ý thức xây dựng nội bộ chi bộ, giữ gìn đoàn kết nhất trí nội bộ; có phẩm chất đạo đức lối sống giản dị, chan hòa với mọi người trong chi bộ và đơn vị; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên và cán bộ trong đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ, giúp việc Trưởng Ban thực hiện chức trách, từ đó góp phần để Ban Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Song song với đó, tập thể Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; phát huy tốt tính dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Không ngừng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, quán triệt nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ gương mẫu chấp hành nghiêm túc, tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành và không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú, tham gia sinh hoạt đầy đủ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, Ban Kiểm toán nội bộ còn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, Ban Kiểm toán nội bộ vẫn luôn được đánh giá là thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy BHTGVN xây dựng kế hoạch, triển khai và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của của Đảng ủy BHTGVN, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN. Riêng đối với Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Kế hoạch số 529-KH/ĐU của Đảng ủy BHTGVN ban hành, Ban Kiểm toán nội bộ đã tham mưu tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung sau:

Một là, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc phân công người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Hai là, xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát gắn với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm về quản lý kinh tế; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, công tác xây dựng Đảng… Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, tăng cường, phát huy vai trò của các đơn vị trong kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên sai phạm theo quy định của pháp luật; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với cấp ủy cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với pháp chế, kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong đơn vị để tránh chồng chéo; định kỳ nghe Ủy ban Kiểm tra báo cáo để kịp thời định hướng, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục kiện toàn Ủy ban kiểm tra, phân công cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra theo quy định.

Năm là, tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những nội dung, kiến thức cần thiết cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Định kỳ 6 tháng, hằng năm cấp ủy trực tiếp chủ trì, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Đảng ủy BHTGVN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của BHTGVN, Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên cần tham mưu, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, thẩm định Báo cáo tài chính năm của BHTGVN; thực hiện Báo cáo giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của Hội đồng quản trị các năm (căn cứ vào các tài liệu, báo cáo của các đơn vị thuộc BHTGVN cung cấp cho Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động năm); thực hiện kiểm toán tuân thủ một số hoạt động tại Trụ sở chính và các chi nhánh khu vực; tăng cường tham mưu cho Ban lãnh đạo BHTGVN, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện các cơ chế, chính sách để BHTGVN thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng; xây dựng kế hoạch công tác và kế hoạch tài chính năm của Ban Kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị.

Thứ hai, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy BHTGVN lãnh đạo, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ và chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng theo chương trình đã đề ra; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin để tham mưu giúp cấp ủy xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các báo cáo định kỳ, đột xuất và các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Kế hoạch số 529-KH/ĐU, ngày 13/02/2017 của Đảng ủy BHTGVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủyy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ BHTGVN”; Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phạm Thanh Bình-Chi bộ Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát viên