Chế Độ:  

Phong trào xây dựng Đảng về đạo đức tại Chi bộ Kiểm soát nội bộ - Trụ sở chính BHTGVN

10:36-06/10/2021

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vẫn tiếp tục được nhấn mạnh tại Đại hội XIII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Theo đó, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được chính thức đề cập trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo đúng tinh thần Nghị quyết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Chi bộ Kiểm soát nội bộ - Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có nhiều chuyển biến tích cực.

Xây dựng Đảng về đạo đức được coi là một điểm nhấn mới mẻ, là một sự bổ sung cần thiết trong đổi mới tư duy về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trước đây, Đảng thường nhấn mạnh xây dựng Đảng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức mà ít nói tới mặt đạo đức. Thực tế hiện nay cho thấy, càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, lại càng phải xây dựng Đảng về đạo đức, làm cho Đảng đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đại biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc, nên Đảng phải là đạo đức, là văn minh. Điều này đã được Người nêu từ hơn nửa thế kỷ trước và đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu 3 nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng về đạo đức. Chi bộ Kiểm soát nội bộ - Trụ sở chính BHTGVN đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyềncác nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức tới từng cán bộ, đảng viên để thực hiện và động viên người khác thực hiện. 

Một là, nêu gương về đạo đức nói đi đôi với làm. Đây thực sự là phương thức giáo dục đạo đức phổ biến và hiệu quả nhất. Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt, trong đó, có sự làm gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, cha mẹ làm gương cho con cái, ông bà làm gương cho con cháu, lãnh đạo làm gương cho cán bộ, nhân viên,v.v. Đặc biệt, đảng viên phải làm gương trước quần chúng, trong công tác, trong sinh hoạt, ở nơi làm việc, ở nơi cư trú.

Hai là, xây đi đôi với chống. Xây và chống có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung và hỗ trợ nhau. Xây dựng đạo đức phải được tiến hành bằng giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, trong tập thể và toàn xã hội. Song song với đó, phải chống lại cái tiêu cực, lạc hậu của bản thân, của những người xung quanh, của xã hội; chống chủ nghĩa cá nhân. Không chống được cái hạn chế, cái tiêu cực của bản thân thì không thể chống cái lạc hậu, trì trệ của người khác. Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Bởi trên thực tế, mỗi người ai cũng có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, ai cũng có thiện, có ác ở trong mình; vì vậy, nhìn thẳng vào con người mình, thấy rõ cái hay, cái tốt để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu để khắc phục.

Để xây dựng Đảng về đạo đức đạt kết quả như mong muốn, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần phải trung thành với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào đời sống hàng ngày, vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình. Đảng phải kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có tính xuyên tạc, xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, xét lại tính đúng đắn của Đảng. Tại chi bộ Kiểm soát nội bộ - Trụ sở chính BHTGVN, tập thể đảng viên tự giácthực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bao gồm tập trung dân chủ (nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng), tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách (nguyên tắc lãnh đạo của Đảng), tự phê bình và phê bình (nguyên tắc sinh hoạt của Đảng), kỷ luật nghiêm minh và tự giác (là quy luật phát triển sức mạnh của Đảng), đoàn kết thống nhất trong Đảng (là nguyên tắc quan trọng của Đảng), v.v.

Song song đó, quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Chi bộ có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Trong đó, yêu cầu về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên là suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, v.v. Cán bộ, đảng viên phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, v.v. Trong việc giữ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân, mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân; phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Chi bộ Kiểm soát nội bộ - Trụ sở chính BHTGVNluôn chú trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, đạo đức, lối sống; đề phòng và khắc phục những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất; luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ trong nội bộ, phát huy và tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, phấn đấu thực sự trở thành “đạo đức, văn minh.Cụ thể:

Chi bộ Kiểm soát nội bộ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao: thực hiện công tác kiểm tra, rà soát quy trình, quá trình điều hành hoạt động, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ hoạt động của các Chi nhánh BHTGVN, các phòng / ban nghiệp vụ tại Trụ sở chính BHTGVN. Xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Luôn có trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với các số liệu, đánh giá, xác nhận, các kết luận và kiến nghị trong Biên bản kiểm tra; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm tra; chịu trách nhiệm bí mật, bảo mật hồ sơ, tài liệu và kết quả kiểm tra khi chưa được công bố chính thức.

Luôn tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp luật và các quy định của BHTGVN, ngành ngân hàng.

Với việc thực hiện các công tác trên, Chi bộ Kiểm soát nội bộ - Trụ sở chính BHTGVN trong những năm qua luôn đảm bảo không ngừng củng cố chất lượng đội ngũ đảng viên tại Chi bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần vào thắng lợi chung của toàn hệ thống BHTGVN, đạt được nhiều danh hiệu do Đảng ủy BHTGVN trao tặng.

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

(Đảng viên Chi bộ Kiểm soát nội bộ)