Chế Độ:  

Đảng uỷ BHTGVN tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

14:22-30/05/2022

Ngày 27/5/2022, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đảng uỷ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham dự Hội nghị từ đầu cầu Trụ sở chính và các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Tham dự tại điểm cầu Trụ sở chính có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy BHTGVN; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ BHTGVN; các đồng chí thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Kiểm soát viên BHTGVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN; Bí thư các chi bộ trực thuộc/Trưởng phòng, ban và tương đương tại Trụ sở chính.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5 đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; các đại biểu đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Nổi bật là, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay.

Bên cạnh đó, xác định những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh...; phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phòng TTTT