Chế Độ:  

Làm thế nào để đảng viên nghiên cứu, học tập và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng?

10:17-27/12/2021

Để làm cơ sở đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, khóa XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết là rất quan trọng, bởi đây là cơ sở, tiền đề để triển khai thực hiện. Nếu không nắm chắc, không hiểu rõ những đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong nghị quyết thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí là dễ mắc sai lầm, chệch hướng, đi ngược với tinh thần nghị quyết đã xác định.

Chính vì thế, Trung ương đã yêu cầu: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện  nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. Cán bộ, đảng viên phải kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt. Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải gắn học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy; trực tiếp truyền đạt các nội dung nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp mình...

Theo quy định của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội, gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Đại hội XIII của Đảng đã thống nhất xác định thì phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp với tinh thần trách nhiệm rất cao. Tuy nhiên, việc trước tiên và có ý nghĩa quyết định là các cấp ủy đảng phải tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết thật nghiêm túc, chất lượng; phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì từ cấp chi bộ, cơ sở trở lên thấu suốt, nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, có nhận thức đúng để triển khai hành động đúng.

Thực trạng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, về cơ bản các Nghị quyết Đại hội đều được chuẩn bị, thảo luận và thông qua rất công phu, bài bản, đầy đủ và đúng đắn. Thực tế cho thấy, Nghị quyết sớm được quán triệt, nhưng đưa ra các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện thì có lúc có nơi còn chậm. Hiện tượng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, trên nói nhưng dưới không biết, không có các việc làm cụ thể nên Nghị quyết chưa được thiết thực hóa, cụ thể hóa hoặc nằm trên giấy mà không vào cuộc sống.

Vẫn còn hiện tượng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nặng về phô trương hình thức, hiệu quả thấp với những biểu hiện cụ thể, như: sau khi được học tập, quán triệt vẫn không biết nghị quyết đại hội lần này có gì mới so với đại hội trước; không nắm được những chủ trương, phương hướng cơ bản mà nghị quyết xác định, nhất là những nội dung trực tiếp liên quan đến ngành, lĩnh vực mình công tác.

Vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên trong thực hiện Nghị quyết của Đảng

Các cấp ủy và tổ chức Đảng từ Trung ương đến từng chi bộ đều có vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết song song với tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện. Vấn đề then chốt sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng là quán triệt và đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống, triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả nhất. Trong quá trình đó có vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của đảng viên. Mỗi đảng viên tùy theo chức vụ, vị trí công tác có các kế hoạch và chương trình cụ thể để triển khai thực hiện. Từng cá nhân có vai trò quyết định, then chốt trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, vào công việc hàng ngày.

Hơn thế nữa, cần phát huy tối đa tinh thần tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng cách cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc hướng dẫn cách khai thác các văn kiện, tài liệu trên các trang thông tin điện tử, báo chí; định hướng cụ thể những nội dung cần nghiên cứu sâu kỹ. Đặc biệt, để tránh tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có tâm lý “ngại học lý luận và nghị quyết”, thiếu tự giác trong nghiên cứu, học tập, các cấp ủy cần tổ chức kiểm tra, viết thu hoạch để đánh giá nhận thức và khả năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công việc theo chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Làm được như vậy, chắc chắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ đạt hiệu quả cao, tạo cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.  

Vậy đảng viên cần làm gì để nghiên cứu, học tập và thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết của Đảng?

Trước hết, mỗi đảng viên phải nhận thức, quán triệt đầy đủ, chính xác, sâu sắc từng Nghị quyết, từng nội dung của Nghị quyết. Nắm thật chắc các nội dung Nghị quyết liên quan đến công việc được giao để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động cá nhân. Kế hoạch, chương trình này phải phù hợp với kế hoạch, chương trình chung của tổ chức Đảng.

Thứ hai, trên cơ sở kế hoạch, chương trình cá nhân được duyệt từng đảng viên phải thực hiện theo từng mức độ kỷ năng từ biết, hiểu, làm tốt, làm có phân tích, phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao tính sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong từng công việc được phân công.

Thứ ba, các công việc triển khai thực hiện của mỗi cá nhân đảng viên phải thể hiện một thái độ tích cực, tâm huyết, hết mình, bài bản, kỹ luật, kỷ cương, kiên trì, ý chí, cần cù, không ngại khó.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp trong công việc với các đảng viên khác để hoàn thành nhiệm vụ chung, tăng cường đoàn kết để vượt qua thử thách, khó khăn, phát huy sức mạnh nhóm, tập thể.

Thứ năm, chấp hành tốt sự chỉ đạo, lãnh đạo của tổ chức Đảng, của cấp uỷ các cấp, chịu sự kiểm tra, giám sát của đảng cấp trên, của các cấp lãnh đạo.

Nếu mỗi đảng viên đều có nhận thức đúng đắn, quán triệt kịp thời, đầy đủ Nghị quyết của Đảng, sớm có kế hoạch và chương trình hành động phù hợp để triển khai thực hiện, tin chắc Nghị quyết của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, sớm phát huy hiệu quả.

Nguyễn Thị Thủy Chi bộ Kiểm tra - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam