Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng

(Thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-BHTG, ngày 19-5-2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

 

Ông Lê Quốc Thái
(Giám đốc chi nhánh)

 

  • Địa chỉ: Số 122 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng
  • Điện thoại: (0236) 3633 622/ (0236) 3633 611
  • Email: danangbranch@div.gov.vn
  • Cơ cấu tổ chức:
  • - Ban Lãnh đạo
  • - Phòng Hành chính nhân sự
  • - Phòng Kế toán
  • - Phòng Tổng hợp
  • - Phòng Kiểm tra
  • - Phòng Giám sát