Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ

(Thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-BHTG, ngày 19-5-2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

Ông Hà Quang
(Giám đốc chi nhánh)

  • Địa chỉ: Số 1596 Đại lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại:  021 383 8666
  • Email: taybacbobranch@div.gov.vn
  • Cơ cấu tổ chức:
  • - Ban Lãnh đạo
  • - Phòng Hành chính nhân sự
  • - Phòng Kế toán
  • - Phòng Tổng hợp
  • - Phòng Kiểm tra
  • - Phòng Giám sát