Chế Độ:  
Cẩm nang Bảo Hiểm Tiền Gửi
Skip Navigation Links.
Collapse Cẩm nang Bảo Hiểm Tiền Gửi dành cho người gửi tiềnCẩm nang Bảo Hiểm Tiền Gửi dành cho người gửi tiền
Collapse  A.Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi A.Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi
1.Bảo hiểm tiền gửi là gì?
2.Mục đích chung của chính sách bảo hiểm tiền gửi?
3.Bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm thương mại có những nét khác biệt cơ bản nào?
4.Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là gì?
5.Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?
6.Phí bảo hiểm tiền gửi là gì?
7.Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì?
8.Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn cụ thể?
Collapse B.Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt NamB.Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.Trước năm 1999, ở Việt Nam đã có chính sách bảo hiểm tiền gửi chưa?
2.Vì sao phải thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
3.Cơ sở pháp lý về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay?
4.Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?
5.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào?
6.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được kiểm tra, giám sát như thế nào?
7.Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
8.Chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
9.Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào ?
10.Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?
11.Mạng lưới hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?
12.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sử dụng nguồn lực tài chính từ đâu?
13.Có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ở đâ
Collapse C.Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửiC.Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
1.Tổ chức nào phải tham gia bảo hiểm tiền gửi?
2.Làm thế nào để nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi?
3.Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì?
4.Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong những trường hợp nào?
5.Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại cho tổ chức tín dụng trong những trường hợp nào
6.Trường hợp điểm giao dịch của tổ chức tín dụng nhận tiền gửi không niêm yết Chứng nhận tham gia bả
7.Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ gì đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
8.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
9.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
10.Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền phải xử lý như th
11.Nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi
Collapse D.Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểmD.Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm
1.Tiền gửi nào được bảo hiểm?
2.Tiền gửi nào không được bảo hiểm?
3.Vì sao tiền gửi của thành viên ban lãnh đạo, cổ đông lớn của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi kh
4.Tiền gửi của người không cư trú ở Việt Nam có được bảo hiểm không?
5.Tiền gửi thông qua các phương tiện điện tử có được bảo hiểm không?
6.Tiền gửi tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo hiểm không?
Collapse E.Quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi E.Quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi
1.Người được bảo hiểm tiền gửi là ai?
2.Người được bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ gì?
3.Quyền lợi hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi là gì?
4.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ người được bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
5.Phí bảo hiểm tiền gửi do đối tượng nào đóng?
Collapse F.Hạn mức trả tiền bảo hiểmF.Hạn mức trả tiền bảo hiểm
1.Hạn mức trả tiền bảo hiểm với các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại một tổ chức tham
2.Hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố nào?
3.Số tiền bảo hiểm được chi trả đối với người được BHTG vừa có khoản tiền gửi vừa có khoản nợ tại tổ
4.Người gửi tiền tại ngân hàng A (có tham gia bảo hiểm tiền gửi), sau đó dùng thẻ tiết kiệm tại ngân
5.Người gửi tiền đồng thời có khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường và tài khoản tiền gửi thông qua
6.Trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp
7.Khi hai hay nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất hoặc sáp nhập thì tiền gửi của người
8.Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chia, tách thì tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức này
Collapse G.Quy trình và thủ tục trả tiền bảo hiểmG.Quy trình và thủ tục trả tiền bảo hiểm
1.Khi nào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm?
2.Thời hạn trả tiền bảo hiểm được xác định như thế nào?
3.Địa điểm trả tiền bảo hiểm được xác định như thế nào?
4.Thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào?
5.Để nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
6.Trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế không biết người gửi tiền có các khoản tiền
7.Người được bảo hiểm tiền gửi bị thất lạc thẻ tiết kiệm (hoặc chứng chỉ tiền gửi) phải làm thế nào
8.Trong quá trình làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm, người gửi tiền tiết kiệm thông qua các phương tiện
9.Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì phải xử lý như thế
10.Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì được giải quyết nhận tiền bảo hiểm như thế nào?
11.Số tiền bảo hiểm được trả đối với trường hợp nhiều người đồng sở hữu khoản tiền gửi được tính như
12.Khoản tiền gửi vượt so với hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được xử lý như thế nào?
Collapse H.Quy định pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụngH.Quy định pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng
1.Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?
2.Tổ chức tín dụng phải đáp ứng những điều kiện gì để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động?
3.Tổ chức tín dụng phải đáp ứng những điều kiện gì để được khai trương hoạt động?
4.Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn bằng
5.Tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định pháp luật nào về đảm bản an toàn trong quá trình hoạt
6.Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, chi
7.Khi nào Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n
8.Khi nào tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt?
9.Trong quá trình hoạt động, TCTD được nhận cơ chế hỗ trợ vốn như thế nào?
10.Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có thể được cơ cấu lại theo những phương án nào?
Collapse I.Một số quy định nên biết về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạnI.Một số quy định nên biết về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn
1.Chứng chỉ tiền gửi là gì?
2.Tiền gửi tiết kiệm là gì? Tiền gửi có kỳ hạn là gì?
3.Thẻ tiết kiệm phải có những thông tin gì?
4.Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn cần có những nội dung gì?
5.Người gửi tiền có thể thực hiện gửi, tất toán tiền gửi tiết kiệm như thế nào?
6.Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch của TCTD?
7.Người gửi tiền cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi tất toán tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịc
8.Nguyên tắc thưc hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn là gì?
9.Người gửi tiền có thể tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và nhận được thông báo
Collapse Cẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửiCẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.1 Bảo hiểm tiền gửi và Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.2. Quản trị và điều hành của DIV
1.3. Nguồn vốn của DIV
Collapse 2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
2.1 Những tổ chức nhận tiền gửi nào phải tham gia BHTG?
2.2 Hồ sơ đăng ký tham gia BHTG bao gồm những gì?
2.3 Thời điểm đăng ký tham gia BHTG ?
Collapse 3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG
3.1 Chứng nhận BHTG là gì?
3.2. Nội dung của việc BHTG là gì?
3.3. Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG do tổ chức nào cấp?
3.4. Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức tham gia BHTG khi được cấp Chứng nhận BHTG, Nội dung của v
3.5. Quy định về việc niêm yết, sử dụng Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với tổ chức tham
3.6. Tổ chức tham gia BHTG được cấp đổi Chứng nhận BHTG trong trường hợp nào?
3.7. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG khi nào?
3.8. Khi tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG thì tiền gửi đã bảo hiểm được giải quyết
3.9. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG được phục hồi việc tham gia BHTG và được cấp
3.10. Khi tổ chức tham gia BHTG được phục hồi BHTG và cấp lại Chứng nhận BHTG thì tiền gửi của ngườ
Collapse 4. Phí Bảo hiểm tiền gửi4. Phí Bảo hiểm tiền gửi
4.1. Phí BHTG là gì?
4.2. Người gửi tiền có phải đóng phí bảo hiểm không?
4.3. Cơ sở và cách tính phí bảo hiểm
4.4. Thời hạn nộp phí bảo hiểm được quy định như thế nào?
4.5. Phí bảo hiểm do các tổ chức tham gia BHTG nộp được sử dụng như thế nào?
Collapse 5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.1.DIV có thực hiện giám sát, kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG không
5.2.Tại sao DIV phải giám sát, kiểm tra tổ chức tham gia BHTG
5.3.Nội dung hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.4.Danh mục thông tin báo cáo của tổ chức tham gia BHTG phải gửi theo định kỳ cho DIV
5.5.Trường hợp nào tổ chức tham gia BHTG phải báo cáo ngay bằng văn bản với DIV
5.6.Khi phát hiện tổ chức tham gia BHTG có vi phạm quy định về BHTG và an toàn trong hoạt động ngân
5.7.Nếu người gửi tiền có những chứng cứ hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tha
Collapse 6.Tiếp nhận và xử lý6.Tiếp nhận và xử lý
6.1. DIV trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia BHTG khi nào
6.2. Số tiền thu hồi được từ thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG được xử lý như thế nào
Collapse Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểmQuy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm
- Thông tin chi tiết về hệ thống ICM được hiện thị ở đâu, mục nào tại trang web của BHTGVN
- Người nhập và người ký báo cáo thể có đăng ký cùng một tài khoản được không?
- Đăng ký chữ ký điện tử theo Thông tư 28 như thế nào? (Mẫu nào, gửi cho ai …)
- Tại đơn vị, đối tượng nào được đăng ký để "Ký báo cáo". Tên NSD Token lấy ở đâu?
- Tổ chức có thể gửi đăng ký Chứng thư số cho Ngân hàng nhà nước Chi nhánh trên địa bàn được không?
- Khi tạo file báo cáo dạng txt, TCTGBHTG nên nhập dữ liệu vào file txt hay chuyển từ các file báo..
- Đường dẫn để dowload java, Token Safenet Authencation Client
- Để kết nối tới hệ thống phần mềm của BHTGVN thì hệ thống mạng của đơn vị phải có các chính sách...
- Máy tính tại đơn vị kiểm tra đã thông kết nối tới phần mềm, địa chỉ Info.div.gov.vn:69...
- Đơn vị phải thiết lập đường truyền trực tiếp như thế nào?
- Cài đặt ICM trên Windows XP được không?
- Việc truyền báo cáo sẽ có phản hồi sau bao nhiêu lâu? Phương thức phản hồi như thế nào? Có gửi ema
- Đơn vị đã gửi báo cáo cho NHNN, CIC, NHHTX bằng file excel, tại sao BHTGVN không nhận file excel?
- Sau khi gửi báo cáo, Ngân hàng có thay đổi và gửi lại báo cáo. Vậy thì BHTGVN ...
- Phương thức đảm bảo tính bảo mật khi truyền qua môi trường internet?
- Trong quá trình truyền thử, tại Tổ chức TGBHTG đã phát sinh lỗi: Không tìm thấy đường dẫn file báo
- Biểu số 03: Với 1 Số TK kế toán theo quy định của NHNN thì bên SCB có nhiều Số tài khoản kế toán n
- Biểu số 03: Định dạng gửi báo cáo là bản mềm. SCB không biết là dạng text hay excel
- Biểu số 03: Mã Hội sở, Chi nhánh là bảng mã của NHNN (3 sổ or 8 số) hay là mã nội bộ của SCB (3 số
- Cột ngày tháng là ngày tháng gì, sao không phải là ngày phát sinh giao dịch?
- Theo phần giới thiệu của BHTGVN, Mã CIF trong Mẫu 3 sẽ không trùng lắp. Vậy có cần tính tổng lại
- Đề nghị BHTG xem xét lại đơn vị tính của Biểu 01 và Biểu 03; Nếu Biểu 01 làm tròn đến hàng nghìn đ
- Một tài khoản theo hệ thống tài khoản kế toán của SBV có thể liên kết với nhiều tài khoản trong hệ
- Tại biểu 02c/BHTG ngân hàng có phát sinh tài khoản 4254 và tài khoản 427, do đó số tổng tại mục 5
- Việc nộp báo cáo 2a,2c thì có phải nộp biểu tính phí như trước không. Việc tính và nộp phí có thay
- Tại mẫu 02c/BHTG, NH hiểu là mục 1 sẽ không phải là tổng của mục 1.1 và mục 1.2 (Mẫu 2C)? Vì cò
- Mẫu 2A có số làm tròn, số không làm tròn là vì sao?
- Thời hạn nộp báo cáo Mẫu 02a/BHTG, 02b/BHTG, 02c/BHTG là ngày 07 tháng tiếp theo, Mẫu
- Quy định thông tin báo cáo mới thì thời gian nộp phí có thay đổi hay không? Thay đổi như thế
- Mẫu 02b/BHTG áp dụng cho đơn vị mới thành lập. Vậy, khi Ngân hàng thành lập Chi nhánh mới thì có p
- Đề nghị nói rõ về việc tính các chỉ tiêu giấy tờ có giá, trái phiếu dài hạn để đưa vào Mẫu 2C
- Hiện nay, việc quy định tính phí của BHTGVN theo thời gian 360 ngày/năm trong khi tính lãi, tín dụ
- Có công thức kiểm tra chéo giữa các biểu số liệu không?
- Các chỉ tiêu không phát sinh trong biểu 02 (ví dụng như chỉ tiêu CT16 - CT31 trong biểu 2c các QTD
- Các báo cáo không theo đúng form mẫu của BHTGVN do đặc thù đơn vị (trường hợp biểu 2c) thì có truy
- Theo QĐ 2252 không quy định rõ đối tượng được bảo hiểm tiền gửi  nên TCTD sẽ tham chiếu qua Luật b
- Biểu 2c liệu có cần liệt kê các tài khoản có số dư bằng 0 không?
- Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm có hướng dẫn cụ thể không?
- Mẫu 04/BHTG (Mẫu thông tin liên hệ) đính kèm Quy chế gửi về đâu?
- Các quy định thông tin cũ của BHTGVN (QĐ 191, QĐ 192, CV 404) có thực hiện nữa ko?
- Theo hệ thống quản lý tài khoản của ngân hàng hiện nay, một số khách hàng có 2 mã CIF Hệ thống côn
- Tổng số khách hàng ở Mẫu 01/BHTG không khớp với tổng số khách hàng ở Mẫu 2c/BHTG?
- Các QTDND bị kiểm soát đặc biệt có phải thực hiện Quy chế này không?
- Thời hạn thực hiện báo cáo theo Quyết định 2252/QĐ-BHTG: số liệu gửi báo cáo là số liệu tháng mấy?
- Nếu ngày báo cáo trùng vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì có tính vào ngày làm việc tiếp theo ha
- Nếu số liệu tiền gửi vì lý do gì đấy khách hàng không có số CMND thì số liệu có gửi được không ?
- Khi TCTGBHTG phát hiện lỗi sai, sẽ giải trình theo cách nào.
- Khách hàng mở tài khoản ví việt chỉ cần có cmt và sđt, khi nào khách hàng đến NH
- Quỹ tính dụng nhân dân không có mã CIF thì phải lập mẫu biểu báo cáo như thế nào
- Nếu khách hàng có số dư tài khoản là 100 triệu nhưng có 40 triệu đã bị phong tỏa để thực hiện nghĩ
- Quy ước làm tròn số có áp dụng tại Mẫu 01/BHTG không?
- Mẫu 01/BHTG có liệt kê các tài khoản không có số dư? '-Mẫu 2c/BHTG có tính số liệu của các tài k
- Tài khoản 427, 428 là tài khoản không thuộc đối tượng được bảo hiểm nên khách hàng cá nhân tại các
- Khách hàng cá nhân mua trái phiếu không yêu cầu phải tạo lập mã CIF nên không liệt kê được trong M
- Đối với các khách hàng có số dư nhỏ dưới 1000 đồng thì có được tính là số dư bằng 0 và không cần đ
- BHTGVN nên có hướng dẫn đối với phần thuyết minh trong quy chế.