Công bố thông tin

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với QTDND Mỹ Chánh

- Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Bảo Khánh giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN

- Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Bình giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHTGVN

- Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hùng Cường giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHTGVN

- Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Đình Lưu

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của BHTGVN

- Báo cáo tài chính năm 2019 của BHTGVN sau kiểm toán

- Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN

- Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2019

- Thông báo tạm hoãn công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2019 của BHTGVN

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Quang Huy

- Quyết định điều động bổ nhiệm đối với ông Ngô Tuấn Khanh giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách BHTGVN

- Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của bà Đỗ Thị Kim Hương

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 của BHTGVN

- Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của BHTGVN năm 2019

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của BHTGVN

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của BHTGVN

- Báo cáo tài chính năm 2018 của BHTGVN

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của BHTGVN

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 của BHTGVN

- Công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Công bố quyết định điều động bổ nhiệm đối với ông Hoàng Việt Trung giữ chức thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách BHTGVN

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2018

- Thông báo của HĐQT BHTGVN về việc công bố thông tin của BHTGVN

- Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2018

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với QTDND An Lộc

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Standard Chartered Bank - CN Hà Nội

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - CN Tp. Hồ Chí Minh

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Vũ Trung Trực - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Woori - CN Hà Nội

- Quyết định số 500/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG đối với NHTMCP phát triển Mê Kông

- Quyết định số 593/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG với NHTMCP Phương Nam

- Quyết định số 73/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng The Siam Comercial Bank Public Company Limited - CN Tp. HCM

- Quyết định số 71/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng Bank of India - CN Tp. HCM

- Biên bản Bàn giao quản lý NHTMCP Bưu điện Liên Việt

- BHTGVN nhận bàn giao NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN cấp Chứng nhận BHTG, cấp Nội dung của việc BHTG cho QTDND Vĩnh Long

- BHTGVN cấp mới, cấp bổ sung Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG cho tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

- BHTGVN điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 của QĐ 88/QĐ-BHTG2 ngày 16/03/2006

- BHTGVN chấm dứt BHTG, thù hồi, cấp bổ sung Chứng nhận tham gia BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG số 01164.0001.2/CN-BHTG đối với QTDND cơ sở Cần Thơ