Chế Độ:  
Công bố thông tin

- Công bố quyết định tạm giao phụ trách điều hành hoạt động chung của Ban điều hành BHTGVN

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Đào Quốc Tính - Tổng Giám đốc BHTGVN

- Thông báo tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 của BHTGVN

- Nghị quyết số 36/NQ-BHTG về việc phê duyệt và thực hiện công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của BHTGVN

- Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán

- Quyết định số 33/QĐ-BHTG về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

- Quyết định số 29/QĐ-BHTG về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

- Công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hiển giữ chức vụ Kiểm soát viên phụ trách chung BHTGVN

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Đỗ Quốc Tình - Kiêm soát viên phụ trách chung

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN 6 tháng đầu năm 2022

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2022 của BHTGVN

- Thông báo về việc sử dụng con dấu mới của BHTGVN

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2021

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của BHTGVN

- Thông báo tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 của BHTGVN

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của BHTGVN

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Hoàng Việt Trung - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN

- Công văn 2334/NHNN-TCKT v/v tạm hoãn công bố thông tin Kế hoạch kinh doanh năm 2022 quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP

- Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán

- Quyết định 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

- Công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Tới giữ chức vụ Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN 6 tháng đầu năm 2021

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của BHTGVN

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2020

- Thông báo số 705/TB-BHTG tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 của BHTGVN

- Quyết định số 316/QĐ-BHTG phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BHTGVN

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của BHTGVN năm 2020

- Công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Hùng Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BHTGVN

- Công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BHTGVN

- Công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Bảo Khánh giữ chức vụ Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN

- Quyết định số 945/QĐ-BHTG về việc tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

- Công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BHTGVN

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT BHTGVN

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Quyết định số 189/QĐ-BHTG phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BHTGVN

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới BHTGVN năm 2019

- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019 của BHTGVN

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của BHTGVN năm 2019

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2019

- Quyết định số 114/QĐ-BHTG về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

- Quyết định số 1248/QĐ-BHTG sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thông tin báo cáo về tiến gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của HĐQT BHTGVN

- Quyết định số 746/QĐ-BHTG ban hành Quy chế công bố thông tin của BHTGVN 

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Standard Chartered Bank - CN Hà Nội

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - CN Tp. Hồ Chí Minh

- Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của BHTGVN năm 2018

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2018

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Vũ Trung Trực - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Woori - CN Hà Nội

- Quyết định số 500/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG đối với NHTMCP phát triển Mê Kông

- Quyết định số 593/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG với NHTMCP Phương Nam

- Quyết định số 73/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng The Siam Comercial Bank Public Company Limited - CN Tp. HCM

- Quyết định số 71/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng Bank of India - CN Tp. HCM

- Biên bản Bàn giao quản lý NHTMCP Bưu điện Liên Việt

- BHTGVN nhận bàn giao NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN cấp Chứng nhận BHTG, cấp Nội dung của việc BHTG cho QTDND Vĩnh Long

- BHTGVN cấp mới, cấp bổ sung Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG cho tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

- BHTGVN điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 của QĐ 88/QĐ-BHTG2 ngày 16/03/2006

- BHTGVN chấm dứt BHTG, thù hồi, cấp bổ sung Chứng nhận tham gia BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG số 01164.0001.2/CN-BHTG đối với QTDND cơ sở Cần Thơ