Chế Độ:  
Cẩm nang Bảo Hiểm Tiền Gửi dành cho người gửi tiền
Skip Navigation Links.
Collapse  A.Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi A.Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi
1.Bảo hiểm tiền gửi là gì?
2.Mục đích chung của chính sách bảo hiểm tiền gửi?
3.Bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm thương mại có những nét khác biệt cơ bản nào?
4.Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là gì?
5.Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?
6.Phí bảo hiểm tiền gửi là gì?
7.Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì?
8.Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn cụ thể?
Collapse B.Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt NamB.Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.Trước năm 1999, ở Việt Nam đã có chính sách bảo hiểm tiền gửi chưa?
2.Vì sao phải thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
3.Cơ sở pháp lý về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay?
4.Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?
5.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào?
6.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được kiểm tra, giám sát như thế nào?
7.Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
8.Chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
9.Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào ?
10.Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?
11.Mạng lưới hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?
12.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sử dụng nguồn lực tài chính từ đâu?
13.Có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ở đâ
Collapse C.Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửiC.Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
1.Tổ chức nào phải tham gia bảo hiểm tiền gửi?
2.Làm thế nào để nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi?
3.Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì?
4.Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong những trường hợp nào?
5.Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại cho tổ chức tín dụng trong những trường hợp nào
6.Trường hợp điểm giao dịch của tổ chức tín dụng nhận tiền gửi không niêm yết Chứng nhận tham gia bả
7.Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ gì đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
8.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
9.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
10.Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền phải xử lý như th
11.Nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi
Collapse D.Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểmD.Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm
1.Tiền gửi nào được bảo hiểm?
2.Tiền gửi nào không được bảo hiểm?
3.Vì sao tiền gửi của thành viên ban lãnh đạo, cổ đông lớn của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi kh
4.Tiền gửi của người không cư trú ở Việt Nam có được bảo hiểm không?
5.Tiền gửi thông qua các phương tiện điện tử có được bảo hiểm không?
6.Tiền gửi tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo hiểm không?
Collapse E.Quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi E.Quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi
1.Người được bảo hiểm tiền gửi là ai?
2.Người được bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ gì?
3.Quyền lợi hợp pháp của người được bảo hiểm tiền gửi là gì?
4.Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ người được bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
5.Phí bảo hiểm tiền gửi do đối tượng nào đóng?
Collapse F.Hạn mức trả tiền bảo hiểmF.Hạn mức trả tiền bảo hiểm
1.Hạn mức trả tiền bảo hiểm với các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại một tổ chức tham
2.Hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố nào?
3.Số tiền bảo hiểm được chi trả đối với người được BHTG vừa có khoản tiền gửi vừa có khoản nợ tại tổ
4.Người gửi tiền tại ngân hàng A (có tham gia bảo hiểm tiền gửi), sau đó dùng thẻ tiết kiệm tại ngân
5.Người gửi tiền đồng thời có khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường và tài khoản tiền gửi thông qua
6.Trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp
7.Khi hai hay nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất hoặc sáp nhập thì tiền gửi của người
8.Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chia, tách thì tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức này
Collapse G.Quy trình và thủ tục trả tiền bảo hiểmG.Quy trình và thủ tục trả tiền bảo hiểm
1.Khi nào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm?
2.Thời hạn trả tiền bảo hiểm được xác định như thế nào?
3.Địa điểm trả tiền bảo hiểm được xác định như thế nào?
4.Thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào?
5.Để nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
6.Trường hợp người gửi tiền mất đột ngột, người thừa kế không biết người gửi tiền có các khoản tiền
7.Người được bảo hiểm tiền gửi bị thất lạc thẻ tiết kiệm (hoặc chứng chỉ tiền gửi) phải làm thế nào
8.Trong quá trình làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm, người gửi tiền tiết kiệm thông qua các phương tiện
9.Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì phải xử lý như thế
10.Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì được giải quyết nhận tiền bảo hiểm như thế nào?
11.Số tiền bảo hiểm được trả đối với trường hợp nhiều người đồng sở hữu khoản tiền gửi được tính như
12.Khoản tiền gửi vượt so với hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được xử lý như thế nào?
Collapse H.Quy định pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụngH.Quy định pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng
1.Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?
2.Tổ chức tín dụng phải đáp ứng những điều kiện gì để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động?
3.Tổ chức tín dụng phải đáp ứng những điều kiện gì để được khai trương hoạt động?
4.Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn bằng
5.Tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định pháp luật nào về đảm bản an toàn trong quá trình hoạt
6.Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng, chi
7.Khi nào Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp sớm đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng n
8.Khi nào tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt?
9.Trong quá trình hoạt động, TCTD được nhận cơ chế hỗ trợ vốn như thế nào?
10.Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có thể được cơ cấu lại theo những phương án nào?
Collapse I.Một số quy định nên biết về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạnI.Một số quy định nên biết về tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn
1.Chứng chỉ tiền gửi là gì?
2.Tiền gửi tiết kiệm là gì? Tiền gửi có kỳ hạn là gì?
3.Thẻ tiết kiệm phải có những thông tin gì?
4.Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn cần có những nội dung gì?
5.Người gửi tiền có thể thực hiện gửi, tất toán tiền gửi tiết kiệm như thế nào?
6.Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch của TCTD?
7.Người gửi tiền cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi tất toán tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịc
8.Nguyên tắc thưc hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn là gì?
9.Người gửi tiền có thể tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và nhận được thông báo