TRANG CHỦ > TÀI LIỆU

    Đến   
    
Tên văn bản  
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân  
Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi có kỳ hạn  
Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về tiền gửi tiết kiệm  
Quyết định số 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt  
Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng  
Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính  
Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  
Thông tư số 14/2014/TT-NHNN ngày 20/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  
Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 Quy định về Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân  
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền  
Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.  
Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát đặc biệt đối với Tổ chức tín dụng  
Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/2/2013 của NHNN về quy định báo cáo thống kê áp dụng với các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, Chi nhánh NHNg.