TRANG CHỦ > TÀI LIỆU

    Đến   
    
Tên văn bản  
Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  
Thông tư số 14/2014/TT-NHNN ngày 20/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  
Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 Quy định về Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân  
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền  
Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.  
Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát đặc biệt đối với Tổ chức tín dụng  
Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/2/2013 của NHNN về quy định báo cáo thống kê áp dụng với các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, Chi nhánh NHNg.  
Thông tư số 10/2012/TT-NHNN Quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  
Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam  
Luật các tổ chức tín dụng  
Thông tư 07/2009/TT-NHNN ngày 17/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các Tổ chức tài chính quy mô nhỏ.  
Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999  
Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của NHNN hướng dẫn...của thanh tra giám sát NH  
Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31.3.2015 của NHNN về quy định về quỹ tín dụng nhân dân  
Thông tư 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của NHNN về quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD