TRANG CHỦ > TÀI LIỆU

    Đến   
    
Tên văn bản  
Thông báo số 415/TB-BHTG ngày 19/4/2019 về việc công bố thông tin của BHTGVN  
Quyết định số 593/QĐ-BHTG của HĐQT BHTGVN về: Ban hành về Quy chế cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt  
Quyết định số 2252/QĐ-BHTG của HĐQT BHTGVN về: Ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm  
Quyết định số 900/QĐ-BHTG ngày 21/11/2016 của HĐQT về việc Ban hành nội quy lao động của BHTGVN  
Quyết định số 891/QĐ-BHTG ngày 16/11/2016 của HĐQT về việc phân công địa bàn quản lý tổ chức tham gia BHTG  
Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của HĐQT về ban hành quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm  
Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi  
Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT về Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG  
Công văn số 192/CV-BHTG134 ngày 14/06/2012 của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam v/v Hướng dẫn các TCTGBHTG gửi báo cáo điện tử cho BHTGVN  
Công văn số 637/CV-BHTG12, hướng dẫn chương trình truyền file thông tin báo cáo của BHTGVN.  
Công văn số 404/ CV-BHTG12 Quy định tên, cấu trúc file báo cáo gửi BHTGVN  
Quyết định Ban hành về quy định cấp và thu hồi chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi Nội dung của việc bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.  
Quyết định số 185/2006/QĐ-BHTG3 về cấp và thu hồi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi,  
Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28/6/2016 Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG