TRANG CHỦ > TÀI LIỆU

    Đến   
    
Tên văn bản  
Thông tư 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 về Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Quyết định số 891/QĐ-BHTG ngày 16/11/2016 của HĐQT về việc phân công địa bàn quản lý tổ chức tham gia BHTG  
Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ-TB&XH về Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với BHTGVN  
Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của HĐQT về ban hành quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm  
Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/09/2014 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động BHTG  
Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 8/4/2014 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.  
Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN về cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.  
Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động BHTGVN  
Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 25/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG  
Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13  
Công văn số 192/CV-BHTG134 ngày 14/06/2012 của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam v/v Hướng dẫn các TCTGBHTG gửi báo cáo điện tử cho BHTGVN  
Công văn số 637/CV-BHTG12, hướng dẫn chương trình truyền file thông tin báo cáo của BHTGVN.  
Công văn số 404/ CV-BHTG12 Quy định tên, cấu trúc file báo cáo gửi BHTGVN