Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018): Làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng

14:00-09/10/2018

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đảng ta luôn xác định: Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường. Theo đó, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng; trụ sở làm việc tại đồi Pụ Miếu, xóm Phủng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày nay.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng.

Ban Kiểm tra Trung ương được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (năm 1960) và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Điều lệ Đảng đã quy định từ đảng uỷ cơ sở trở lên được thành lập uỷ ban kiểm tra. Như vậy, từ Đại hội V đến nay, uỷ ban kiểm tra được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất từ Trung ương đến đảng ủy cơ sở.

Cùng với việc phát triển về tổ chức, qua mỗi nhiệm kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra đã được bổ sung, sửa đổi và quy định trong Điều lệ Đảng.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn, làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng ban hành các văn kiện về công tác kiểm tra, giám sát thành hệ thống các quan điểm và đặt nền móng lâu dài cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc và có tác dụng rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra đã góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; giúp các cấp ủy đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong kháng chiến kiến quốc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), Đảng ủy BHTGVN xác định, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy Đảng ủy BHTGVN luôn quan tâm tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; từ việc xây dựng quy chế làm việc, xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, xây dựng hệ thống mẫu biểu, quy trình kiểm tra, giám sát, đến chú trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát…

Hiện tại, Đảng ủy BHTGVN tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/ĐUK, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”;  Kế hoạch số 529-KH/ĐU, ngày 13/02/2017 của Đảng ủy BHTGVN về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ BHTGVN”; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”.

Việc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ BHTGVN đánh giá đúng những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm, đồng thời nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ BHTGVN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh hằng năm.

Cao Thanh Mỹ - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Chánh VP Đảng Đoàn