Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội: Hoàn thành cấp lại chứng nhận và bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

16:51-24/10/2017

Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội (Chi nhánh) đã hoàn thiện việc cấp lại chứng nhận và bản sao chứng nhận cho 224 (100%) tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý. 

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức BHTG. Theo đó, từ ngày 5/8/2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả gốc và lãi) của mỗi cá nhân tại một tổ chức tham gia BHTG tối đa là 75 triệu đồng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ BHTG, đồng thời nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tham gia BHTG và người gửi tiền, BHTGVN đã thực hiện thay đổi mẫu chứng nhận, bản sao chứng nhận tham gia BHTG; giao các chi nhánh thực hiện cấp lại toàn bộ chứng nhận và bản sao chứng nhận cho trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tham gia BHTG thuộc địa bàn quản lý, theo quy trình được phân công.

Để chuẩn bị tốt cho lần cấp lại này, Chi nhánh đã thực hiện việc rà soát, xác nhận lại các thông tin về tên, địa chỉ, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn. Danh sách thông tin sau khi rà soát là cơ sở cho việc cấp lại chứng nhận và bản sao chứng nhận.

Đến nay, Chi nhánh đã hoàn thiện việc cấp lại chứng nhận và bản sao chứng nhận cho 224 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn. Cụ thể, Chi nhánh đã thực hiện cấp lại chứng nhận cho 188 quỹ TDND, 34 ngân hàng thương mại và 2 tổ chức tài chính vi mô; cấp lại 3.539 bản sao chứng nhận đối với chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức trên, trong đó có cấp lại 37 bản sao đối với quỹ TDND, 3.435 bản sao đối với ngân hàng thương mại và 57 bản sao đối với tổ chức tài chính vi mô.

 

Dù được thực hiện trong thời gian ngắn với khối lượng công việc khá nhiều và yêu cầu sự tỉ mỉ, chi tiết, nhưng với tinh thần trách nhiệm làm việc cao cùng sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban lãnh đạo BHTGVN, Chi nhánh đã phối hợp phòng Giám sát Trụ sở chính hoàn thành việc cấp lại chứng nhận và bản sao chứng nhận đối với toàn bộ các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn một cách chính xác, hiệu quả, đúng tiến độ. Điều này một lần nữa minh chứng cam kết đồng hành của Chi nhánh đối với hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG và bảo đảm quyền, lợi ích của người gửi tiền.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội