Thông báo dừng triển khai gói thầu DT#4

09:22-01/08/2017

 

THÔNG BÁ0 DỪNG TRIỂN KHAI GÓI THẦU DT#4

Khoản tín dụng số: 4505-VN

Gói thầu: Tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN

Số tham chiếu: DT#4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng trị giá 60 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) cho Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) để hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Là một hợp phần của dự án, BHTGVN sử dụng một phần của Khoản tín dụng này để thuê một đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN.

Ngày 16/5/2016, BHTGVN đăng tải Yêu cầu bày tỏ quan tâm trên Báo đấu thầu số 88 cho gói thầu DT#4: “Tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN”. Tháng 7, 2016, BHTGVN hoàn thành đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm và Báo cáo đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm cho gói thầu. Tuy nhiên, do tác động của việc biến động giảm tỷ giá giữa đồng SDR/USD (Đồng tiền theo Hiệp định tài trợ ký giữa WB và chính Phủ Việt Nam ngày 21/4/2009 là đồng SDR; Đồng tiền quy đổi để triển khai dự án là đồng USD) nên nguồn vốn của Dự án không đủ để triển khai gói thầu DT#4.

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BHTG ngày 09/02/2017 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc dừng triển khai gói thầu DT#4, Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-NHNN ngày 11/7/2017 của Thống đốc NHNNVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cập nhật của Dự án FSMIMS, BHTGVN xin thông báo đến các công ty tư vấn đã tham gia nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm cho gói thầu DT#4 về việc dừng triển khai gói thầu.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN FSMIMS

Nguyễn Lĩnh Nam