Sửa đổi quy định về phát hành giấy tờ có giá của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

10:03-06/01/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD).

Theo đó, lãi suất giấy tờ có giá do TCTD phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ. Riêng đối với lãi suất trái phiếu còn phải tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán. Phương pháp tính lãi giấy tờ có giá thực hiện theo quy định của NHNN.

Phương thức thanh toán gốc, lãi giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, được công bố cho người mua giấy tờ có giá trước khi phát hành giấy tờ có giá.

Việc thanh toán trước hạn giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định trên cơ sở đề nghị của người mua giấy tờ có giá, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Lãi suất áp dụng đối với việc thanh toán trước hạn giấy tờ có giá phù hợp với quy định của NHNN.

Bên cạnh đó, giấy tờ có giá được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư cũng quy định việc TCTD mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu phải tuân thủ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định của Thông tư về nguyên tắc phát hành trái phiếu, TCTD phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ Nghị định 163/2018/NĐ-CP, Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Riêng về điều kiện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, TCTD tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Các TCTD và hướng dẫn của NHNN. Đồng thời, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

Đối với các TCTD phát hành trái phiếu ra công chúng, cần tuân thủ Luật Chứng khoán, Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng phải được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thông qua theo quy định tại Luật Chứng khoán và phải được NHNN chấp thuận.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2020

PV