Chế Độ:  

Sẽ sửa quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

16:29-18/11/2021

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, từ cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn, cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2013/TT-NHNN cho phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng (TCTD), văn bản pháp luật liên quan, yêu cầu thực tiễn về quản lý Nhà nước và hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM).

NHNN đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM.

Theo NHNN, hiện nay, việc quản lý, giám sát an toàn vi mô đối với các NHTM thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-NHNN ngày 4/7/2019 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng. Tuy nhiên, một số quy định liên quan tại Thông tư số 21 chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ giữa CQTTGSNH và NHNN chi nhánh.

Cũng theo NHNN, qua rà soát và thực tế hoạt động của NHTM đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 21 như: chưa có quy định về thay đổi địa chỉ mà không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch; một số điều khoản tại Thông tư số 21 chưa phù hợp với Luật các TCTD, chức năng, nhiệm vụ của CQTTGSNH, NHNN chi nhánh do thay đổi cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của CQTTGSNH.

Bên cạnh đó, Thông tư số 21 chưa có quy định hỗ trợ mở chi nhánh, phòng giao dịch đối với một số trường hợp cụ thể như NHTM tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt và theo phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt.

“Từ cơ sở pháp lý, thực tiễn nêu trên cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21 cho phù hợp với Luật các TCTD, văn bản pháp luật liên quan, yêu cầu thực tiễn về quản lý Nhà nước và hoạt động của các NHTM”- NHNN nhấn mạnh.

Theo đó, Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về thay đổi tên chi nhánh để phù hợp với quy định tại Luật các TCTD; bổ sung quy định hỗ trợ mở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch đối với NHTM tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt nhằm khuyến khích NHTM tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời, bổ sung quy định đối với trường hợp mở chi nhánh, phòng giao dịch theo phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt để triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt; bổ sung quy định về thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch.

Đồng thời, sửa đổi một số quy định để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CQTTGSNH và NHNN chi nhánh.

HL