Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

13:36-26/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019, Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối DNTW. Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã xây dựng Kế hoạch số 1796-KH/ĐU ngày 14/10/2019 cùng với các văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ BHTGVN và Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối DNTW. 

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 1796-KH/ĐU, Đảng ủy BHTGVN đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy BHTGVN đến cấp ủy các cấp, phòng/ban làm công tác tham mưu của Đảng ủy BHTGVN về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối DNTW. Tại Hội nghị, Đảng ủy BHTGVN đã quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối; nêu cao tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, tính sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng các văn kiện Đại hội, thảo luận các văn kiện của Trung ương, Đảng ủy Khối và chuẩn bị nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW đảm bảo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy BHTGVN đề ra kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các Hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 1796-KH/ĐU, Đảng ủy BHTGVN đã kịp thời ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban và các Tổ giúp việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ BHTGVN được chu đáo và xuyên suốt. Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN giao các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội và các phòng/ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Các phòng/ban có liên quan giải quyết dứt điểm những tồn đọng mà cán bộ, đảng viên quan tâm; đơn thư phản ánh nếu có về nhân sự tham gia cấp ủy trước khi tiến hành đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ BHTGVN tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài hệ thống văn kiện phục vụ Đại hội, Đảng uỷ BHTGVN chỉ đạo các Tiểu ban giúp việc Đại hội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức đại hội với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, tránh phô trương hình thức. Thời gian qua, dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác chuẩn bị Đại hội của các cấp uỷ trực thuộc tại Đảng bộ BHTGVN vẫn đảm bảo tiến độ cũng như bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW. 

Đến ngày 23/6/2020, Đại hội tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHTGVN đã hoàn thành và sẵn sàng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phòng TTTT