Chế Độ:  

Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu sửa đổi Hướng dẫn phương pháp tính phí bảo hiểm tiền gửi

10:27-24/03/2023

 Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) ngày 21/2/2023 đã công bố bản sửa đổi Hướng dẫn phương pháp tính phí bảo hiểm tiền gửi (DGS), trong đó nhấn mạnh mối liên hệ giữa mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng và số phí cần phải nộp cho các quỹ bảo hiểm tiền gửi.

 Sau khi xem xét kỹ lưỡng việc áp dụng Hướng dẫn trong giai đoạn từ 2015 đến 2021, EBA đã quyết định sửa đổi Hướng dẫn nhằm tính toán hợp lý hơn về tương quan giữa rủi ro của tổ chức tín dụng và mức phí đóng cho DGS. Những thay đổi quan trọng nhất bao gồm:

Thiết lập các ngưỡng tối thiểu cho phần lớn các chỉ số rủi ro cơ bản, phù hợp với các yêu cầu quy định tối thiểu hiện hành và điều chỉnh trọng số tối thiểu của chúng để nâng cao hiệu quả đo lường rủi ro;
Áp dụng cải tiến tính toán kỹ thuật cho công thức xác định hệ số điều chỉnh rủi ro của từng tổ chức thành viên để đảm bảo tương quan giữa mức độ rủi ro của các tổ chức và mức phí phải đóng;
Quy định cách hạch toán các khoản tiền gửi không chắc chắn nằm trong phạm vi bảo hiểm DGS. Ví dụ trường hợp khi một khoản tiền gửi thuộc diện thanh toán thừa kế, và cả khi tiền của khách hàng được một tổ chức tài chính khác gửi vào ngân hàng. Quy định được bổ sung sẽ đảm bảo số dư tiền gửi được bảo hiểm của một tổ chức tín dụng và các khoản phí phải nộp phù hợp;
Quy định về khả năng DGS sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên cổ phiếu nhằm thu phí BHTG. Điều này sẽ khuyến khích các ngân hàng giảm thiểu rủi ro ngay cả khi quỹ BHTG đạt được mức mục tiêu.
Làm rõ cách thức thu phí sau khi sử dụng nguồn quỹ BHTG.
Ngoài ra, EBA cũng rà soát sắp xếp và giản lược một số nội dung của Hướng dẫn này.
Điều 13(3) của Chỉ thị 2014/49/EU về các cơ chế bảo đảm tiền gửi (DGSD) trao quyền cho EBA xây dựng Hướng dẫn quy định các phương pháp tính phí đảm bảo tiền gửi phải nộp cho DGS. Theo đó, EBA ban hành Hướng dẫn EBA/GL/2015/10 về phương pháp tính phí phải nộp cho các DGS vào ngày 22/9/2015, bắt đầu có hiệu lực từ 31/5/2016. Ngoài ra, Điều 13(3) của DGSD còn quy định EBA tiến hành rà soát Hướng dẫn này định kỳ 5 năm một lần. Lần rà soát cập nhật đầu tiên được thực hiện vào năm 2017, lần thứ hai là năm 2022 với bản Hướng dẫn cập nhật được công bố ngày 21/2/2023.
 
Phòng NCTH&HTQT