Chế Độ:  

Chiến lược phát triển giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tổ chức BHTG

09:23-08/02/2023

Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) được ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở để BHTGVN triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động BHTG và năng lực tổ chức BHTG.

Dưới đây là những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia về Chiến lươc phát triển BHTG Ban biên tập đã ghi nhận được.

Ông Phạm Bảo Lâm – Chủ tịch HĐQT BHTGVN: Chiến lược phát triển – Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của BHTGVN

Chiến lược phát triển BHTG là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của BHTGVN. Xác định phương hướng BHTGVN góp phần duy trì ổn định hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước. BHTGVN kiên trì mục tiêu thống nhất của hệ thống BHTG là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Chiến lược phát triển BHTG có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với riêng tổ chức BHTG mà với cả sự phát triển của ngành ngân hàng. Các quan điểm định hướng phát triển toàn diện, cung cấp tầm nhìn bao quát ngắn, trung và dài hạn đối với chính sách BHTG cũng như hoạt động của tổ chức BHTG. Từ đó, mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trình bày trong bản Chiến lược này được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực, giúp BHTGVN phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn trong triển khai chính sách BHTG, bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển ổn định của kinh tế - xã hội nước ta.

Bà Nguyễn Thị Mùi - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia: Cần sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển BHTG

Chiến lược phát triển BHTG là cơ sở để BHTGVN triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động BHTG và năng lực tổ chức BHTG.

Để đạt được các mục tiêu như Chiến lược phát triển BHTG đã nêu, BHTGVN cần từng bước đổi mới theo hướng đáp ứng các nguyên tắc trong Bộ nguyên tắc phát triển tổ chức BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế, phù hợp với định hướng tổng thể Chiến lược ngành Ngân hàng và thực tiễn tại Việt Nam. Đồng thời, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cũng là những thành tố then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của BHTGVN.

Đặc biệt, BHTGVN cần sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển BHTG từng giai đoạn nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu định hướng theo các lộ trình đã đặt ra tại Chiến lược phát triển BHTG. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung của Chiến lược phát triển BHTG.

Về dài hạn, BHTGVN cần chủ động đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ sở pháp lý theo hướng nâng cao vai trò của tổ chức BHTG thông qua việc phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tham gia BHTG. Nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng được yêu cầu cao hơn về nghiệp vụ.

TS. Phạm Minh Tú - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng: Chiến lược phát triển BHTG giúp BHTGVN phát triển toàn diện

Bối cảnh kinh tế quốc tế và kinh tế trong nước đặt ra cho ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và BHTGVN nói riêng nhiều cơ hội và thách thức. Đặc biệt, xu hướng phát triển của các tổ chức BHTG trên thế giới yêu cầu BHTGVN cần xác định những định hướng trong tương lai nhằm hướng đến đáp ứng tốt hơn Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế.

Bám sát Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, Chiến lược phát triển BHTG được xây dựng với mục tiêu tổng quát là: (i) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng; (ii) Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi; phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tham gia BHTG yếu kém; tính và thu phí BHTG, quản lý nguồn vốn và đầu tư; tuyên truyền chính sách BHTG, chi trả BHTG theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam; và (iii) Tăng cường năng lực tài chính của tổ chức BHTG, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy hợp lý để tăng cường hơn nữa năng lực hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò của tổ chức BHTG.

Các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển BHTG phù hợp với các nhiệm vụ được nêu trong “Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 và các nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012. Vì vậy, Chiến lược phát triển BHTG sẽ giúp BHTGVN phát triển toàn diện, phát huy nội lực bên trong, tận dụng các cơ hội bên ngoài để vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; hướng tới những chuẩn mực cao hơn trong việc đảm bảo an toàn, lành mạnh cho hoạt động của hệ thống các TCTD đang hội nhập sâu rộng về tài chính trong khu vực và trên thế giới, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững.

TS. Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế: Chiến lược phát triển BHTG phù hợp với tình hình mới

Chiến lược phát triển đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một đơn vị, một tổ chức. Chiến lược phát triển đúng đắn có thể coi là kim chỉ nam dẫn đường cho đơn vị, tổ chức ấy đi đúng hướng. Sau 23 năm hoạt động, việc có được một chiến lược phát triển là rất phù hợp với tình hình mới của BHTGVN.

Chiến lược phát triển BHTG là nền tảng định hướng, là giải pháp khung cần thiết để củng cố cơ sở pháp lý, tái cấu trúc bộ máy, nâng cao năng lực tài chính và hội nhập quốc tế của BHTGVN, góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được quy định trong Luật BHTG và các nhiệm vụ được bổ sung trong giai đoạn mới.

Chiến lược phát triển BHTG được ban hành và BHTGVN kiên định thực hiện theo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược là hết sức cần thiết để triển khai các hoạt động một cách đồng bộ, nhất quán, có hệ thống, đưa ngành Ngân hàng nói chung và BHTGVN nói riêng vươn tới tầm cao mới trên chặng đường phát triển và hội nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Vì vậy, BHTGVN cần chủ động quán triệt và xây dựng Chương trình hành động cụ thể để triển khai hiệu quả các nội dung Chiến lược phát triển BHTG đề ra. 

BT

Các tin đã đăng