Chế Độ:  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó có Luật BHTG

11:01-30/09/2022

Đó là một trong những nội dung được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra trong Báo cáo số 302 /BC-NHNN ngày 19/9/2022, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tình hình triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gửi đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

 

 Theo đó, đối với Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật PCRT) (sửa đổi), thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, ngày 3/8/2022, Thống đốc NHNN thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra dự án Luật. Ngày 18/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, NHNN đã làm việc với Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật. Hiện NHNN đang hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2022.

Liên quan đến Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), NHNN đã có Quyết định số 127/QĐ-NHNN ngày 28/01/2022 về ban hành Kế hoạch nghiên cứu, rà soát, lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG. NHNN đã gửi công văn đề nghị các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tổng kết thi hành Luật BHTG. Trên cơ sở đó, NHNN đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật BHTG. Hiện nay, NHNN đang xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát, đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung Luật để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch.

Đối với Luật NHNN, NHNN đã có Quyết định số 2160/QĐ-NHNN ngày 31/12/2021 ban hành Kế hoạch nghiên cứu, rà soát Luật NHNN. Hiện nay, NHNN đang xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát, đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung Luật để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch.

Về Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi, ngày 28/01/2022, NHNN đã ban hành Kế hoạch nghiên cứu, rà soát, tổng kết, hoàn thiện Luật các TCTD 2010 và Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2010 (Quyết định số 127/QĐ-NHNN). Hiện, NHNN đang tập trung hoàn thiện các nội dung liên quan theo kế hoạch.

Về luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu trong Luật Các TCTD, NHNN đang nghiên cứu các quy định về xử lý nợ xấu cần luật hóa trong Luật Các TCTD để đề xuất cụ thể.

Cũng theo NHNN, trong những tháng đầu năm 2022, NHNN cũng đã ban hành 10 thông tư hướng dẫn liên quan đến chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và công tác thanh tra, giám sát ngân hàng,… tạo hành lang pháp lý để NHNN điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

PV