Đảng ủy BHTGVN tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11:26-25/11/2021

Ngày 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đảng ủy BHTGVN tham dự hội nghị từ đầu cầu Trụ sở chính và các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) với sự tham dự của gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Đây được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của ngành văn hóa, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đảng ủy BHTGVN triệu tập thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN; thành viên HĐQT; thành viên Ban điều hành; Kiểm soát viên; Bí thư Đảng ủy đảng bộ, Bí thư chi bộ trực thuộc;  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Trưởng các phòng/ban; đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên BHTGVN. 

Đảng ủy BHTGVN tham dự hội nghị

Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tham luận gửi tới hội nghị nhằm khẳng định rõ hơn vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa; đồng thời, “hiến kế” định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và  ý thức của con người Việt Nam thời đại mới. 

Minh Ngọc