Zimbabwe: tiền gửi ngoại tệ sẽ thuộc diện được bảo hiểm

08:24-02/11/2021

 Đầu tháng 10/2021, Tổng công ty bảo vệ tiền gửi Zimbabwe (DPC) đã công bố việc bảo hiểm tiền gửi cho các tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ với hạn mức bảo hiểm tối đa 1.000 đô la Mỹ cho mỗi người gửi tiền tại mỗi ngân hàng và 500 đô la Mỹ USD cho mỗi người gửi tiền tại mỗi tổ chức tài chính vi mô. Cơ chế này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

 

 Cơ chế này không được áp dụng hồi tố. Do đó, DPC sẽ không chi trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ đối với các trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm trước thời điểm cơ chế có hiệu lực.

Mục tiêu chính của DPC là bảo vệ tiền gửi cho người gửi tiền tại các tổ chức nhận tiền gửi được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương Zimbabwe. Trong trường hợp một tổ chức thành viên phá sản, DPC sẽ bồi thường cho người gửi tiền một phần hoặc toàn bộ số tiền của họ trong hạn mức chi trả BHTG theo quy định tại thời điểm tổ chức bị đóng cửa

Phòng NCTH&HTQT