Sẽ có quy định mới về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD

07:50-26/04/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt (KSĐB) đối với tổ chức tín dụng (TCTD). Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư bao gồm các vấn đề liên quan đến KSĐB đối với TCTD được thành lập và hoạt động theo Luật Các TCTD.

Xác định TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có khả năng mất khả năng thanh toán

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có khả năng mất khả năng thanh toán tại như sau:

TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả khi không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 130 của Luật Các TCTD và phải sử dụng ngay các biện pháp tự xử lý ở mức 20% trở lên của tài sản có tính thanh khoản cao trong thời gian 03 tháng liên tục.

TCTD mất khả năng chi trả khi không thực hiện nghĩa vụ chi trả khoản nợ trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

TCTD có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 theo quy định của NHNN thấp hơn 4% và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn so với tổng nợ lớn hơn 5% trong thời gian 06 tháng liên tục.

TCTD mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản thấp hơn 2% và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt

Theo dự thảo Thông tư, căn cứ kết quả thanh tra, giám sát của NHNN và theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính NHNN chi nhánh) hoặc Ban Kiểm soát đặc biệt, Thống đốc NHNN xem xét, quyết định đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện theo quy định khoản 2 và 3 Điều 7 về Đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt trong dự thảo thông tư.

Giám sát đặc biệt là hình thức kiểm soát đặc biệt được thực hiện thông qua việc NHNN áp dụng các biện pháp giám sát hoạt động hàng ngày của TCTD.

Kiểm soát toàn diện là hình thức kiểm soát đặc biệt được thực hiện thông qua việc NHNN nước áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp, toàn diện hoạt động hàng ngày của TCTD.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt của TCTD do Thống đốc NHNN (đối với TCTD không phải là quỹ tín dụng nhân dân) hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh (đối với TCTD là quỹ tín dụng nhân dân) quy định trong Quyết định kiểm soát đặc biệt.

Căn cứ thực trạng của TCTD, chậm nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt phải có văn bản đề nghị Thống đốc NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quyết định gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt (đối với TCTD không phải quỹ tín dụng nhân dân) hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh quyết định gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt (đối với quỹ tín dụng nhân dân).

TCTD được chấm dứt kiểm soát đặc biệt sau khi có Quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt của Thống đốc NHNN (đối với TCTD không phải quỹ tín dụng nhân dân) hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh (đối với quỹ tín dụng nhân dân).

Công bố thông tin kiểm soát đặc biệt

Thông tin về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD được công bố bao gồm thông tin về hình thức kiểm soát đặc biệt, các biện pháp kiểm soát, chấn chỉnh đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các thông tin cần thiết khác.

Thông tin về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD được công bố thông qua một hoặc một số hình thức: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của NHNN; Đăng tải trên website của TCTD được kiểm soát đặc biệt; Đăng trên báo Trung ương hoặc địa phương nơi đặt trụ sở chính của TCTD ít nhất 03 số liên tiếp; Họp báo; Công bố tại Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng thành viên.

Thống đốc NHNN quyết định thời điểm, nội dung và hình thức công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD trong từng trường hợp cụ thể, trừ trường hợp TCTD được kiểm soát đặc biệt là quỹ tín dụng nhân dân do Giám đốc NHNN chi nhánh quyết định.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định thời điểm, nguyên tắc, cách thức ghi giảm vốn điều lệ đối với NHTM được chuyển giao bắt buộc, cụ thể:

NHNN yêu cầu NHTM được chuyển giao bắt buộc lập và gửi NHNN báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán tính từ thời điểm xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các TCTD đến ngày cuối cùng của tháng liền trước thời điểm Ban KSĐB đề nghị ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc.

Căn cứ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hợp nhất của NHTM được chuyển giao bắt buộc, kết quả xác định giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức kiểm toán độc lập quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các TCTD, NHNN ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc tại Quyết định chuyển giao bắt buộc. Theo đó, thời điểm ghi giảm vốn điều lệ là thời điểm Quyết định chuyển giao bắt buộc có hiệu lực thi hành.

Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo xác định của tổ chức kiểm toán độc lập quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các TCTD và kết quả kinh doanh theo báo cáo của NHTM được chuyển giao bắt buộc âm, NHNN ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc về bằng 0.

PV

Các tin đã đăng