Tổng quan về Bảo hiểm tiền gửi Indonesia

14:45-13/03/2018

 

Cơ sở pháp lý

Ngày 22/9/2004, sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ Indonesia đã ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Indonesia. Sau khi Luật ban hành được một năm, Tổng Công ty BHTG Indonesia (IDIC) đã được thành lập và hoạt động vào ngày 22/9/2005.

IDIC được kiểm toán hàng năm và chịu sự kiểm tra của Cơ quan tổng kiểm toán nhà nước (BKP). IDIC phải trình báo cáo hàng năm lên Tổng thống và Quốc hội, đồng thời công bố báo cáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất vào cuối tháng tư hàng năm.

Sơ lược về IDIC

IDIC là một cơ quan độc lập thuộc Chính phủ. Mục đích thành lập IDIC là bảo vệ tiền gửi của người gửi tiền và góp phần tăng cường sự ổn định của hệ thống tài chính. Để thực hiện nhiệm vụ này, IDIC có những thẩm quyền chính là quản lý quỹ BHTG; tiếp cận hồ sơ người gửi tiền và báo cáo tài chính của các ngân hàng; thực hiện xử lý và chỉ định cơ quan thanh lý ngân hàng đổ vỡ.

Đối tượng tham gia BHTG là tất cả các ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Indonesia. Khi một ngân hàng nhận được giấy phép hoạt động từ cơ quan giám sát ngân hàng, ngân hàng đó sẽ tự động trở thành thành viên tham gia BHTG. Theo số liệu thống kê gần đây nhất, tính đến 31/12/2015, thành viên tham gia BHTG gồm 118 ngân hàng thương mại và 1.087 ngân hàng nông thôn.

Hạn mức BHTG hiện nay là 2 tỉ IDR (khoảng 23.000 USD) cho mỗi người gửi tiền tại một ngân hàng.

IDIC bảo hiểm cho các loại tiền gửi bao gồm tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản tiền gửi, chứng nhận tiền gửi, và/hoặc các dạng tiền gửi khác có cùng đặc tính như các loại trên.

Mô hình, chức năng, nhiệm vụ

Mô hình: giảm thiểu tổn thất

Chức năng

Căn cứ vào Luật BHTG Indonesia, IDIC có hai chức năng chính:

- Bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền.

- Chủ động tham gia duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Nhiệm vụ

- Cung cấp hệ thống bảo hiểm tiền gửi có hiệu quả nhằm bảo vệ người gửi tiền;

- Thực hiện hiệu quả việc xử lý ngân hàng;

- Giải quyết khủng hoảng thông qua việc cơ cấu lại ngân hàng hiệu quả;

- Tích cực thúc đẩy và duy trì ổn định hệ thống tài chính quốc gia thông qua một tổ chức có  thẩm quyền;

- Đề ra và thiết lập, thực hiện chính sách xử lý ngân hàng đối với các ngân hàng đổ vỡ mà không ảnh hưởng đến hệ thống, cũng như tham gia xử lý ngân hàng đổ vỡ có ảnh hưởng hệ thống;

- Xây dựng và xác định việc thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi;

- Xây dựng và ban hành các chính sách để tham gia tích cực vào việc bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính;

Cơ cấu tổ chức

Nguồn: IDIC

Quỹ BHTG

Tổng nguồn quỹ BHTG của IDIC tính đến 1/1/2015 là 45.507 tỷ IDR (khoảng 3,6 tỷ USD)..

Mạng an toàn tài chính

Tổng quan mạng an toàn tài chính Indonesia

Mạng an toàn tài chính (FSSN) cung cấp khung khổ cơ bản cho đề án bảo hiểm tiền gửi và cơ chế tài chính khẩn cấp thông qua chức năng người cho vay cuối cùng của Ngân hàng trung ương. Nó cũng là cơ sở cho chính sách xử lý khủng hoảng. Mạng an toàn tài chính hướng tới chủ yếu mục tiêu ngăn chặn khủng hoảng nhưng cũng bao gồm cả các cơ chế xử lý khủng hoảng để tránh những tổn thất lớn gây ra cho nền kinh tế. Vì vậy mục tiêu của FSSN là bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính để các khu vực tài chính có thể hoạt động bình thường và đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế bền vững.

Năm 2005, Chính phủ và ngân hàng Indonesia đã xây dựng một khung dự thảo Luật về mạng an toàn tài chính. Khung pháp lý này nêu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của các tổ chức liên quan tham gia vào mạng an toàn tài chình gồm: Bộ tài chính, Ngân hàng Indonesia (BI) và Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Indonesia (IDIC). Về nguyên tắc, Bộ tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo luật cho khu vực tài chính và cung cấp nguồn quỹ để xử lý khủng hoảng. Ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm bảo vệ sự ổn định tiền tệ, duy trì hệ thống ngân hàng lành mạnh và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống thanh khoản. Mặt khác, IDIC có trách nhiệm bảo đảm tiền gửi của khách hàng và xử lý các ngân hàng có vấn đề.

Khung pháp lý của mạng an toàn tài chính được đưa ra trong Dự thảo Luật về Mạng an toàn tài chính hiện đang trong quá trình tham vấn. Theo nội dung này, Luật mạng an toàn tài chính sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho các chính sách và quy định về ổn định hệ thống tài chính do các cơ quan liên quan thiết lập. Dự thảo luật quy định tất cả các thành viên của mạng an toàn tài chính: (1) giám sát và quản lý ngân hàng hiệu quả; (2) người cho vay cuối cùng; (3) đề án bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và (4) cơ chế hiệu quả để xử lý khủng hoảng.

Vai trò của tổ chức BHTG trong mạng an toàn tài chính

Kinh nghiệm cho thấy tổ chức BHTG là yếu tố quan trọng trong sự ổn định hệ thống tài chính. Sự bảo đảm của chính phủ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 đã thành công trong việc khôi phục lòng tin công chúng đối với khu vực ngân hàng. Mặc dù vậy, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc bảo đảm toàn bộ mang lại nhiều rủi ro đạo đức, có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng mới trong dài hạn.

Để giải quyết vấn đề này, Indonesia đã thông qua Luật Công ty bảo hiểm tiền gửi (Đạo luật số 24 năm 2004). Theo luật này, Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Indonesia sẽ chịu hai trách nhiệm chính: (i) bảo đảm tiền gửi cho khách hàng, (ii) giải quyết các trường hợp ngân hàng có vấn đề. Để tránh bất kì tác động tiêu cực nào ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính, Đề án bảo hiểm tiền gửi sẽ được thực hiện trong một giai đoạn kéo dài.

Đề án bảo hiểm tiền gửi trên nhằm mục đích xác định hạn mức BHTG đối với các khoản tiền gửi để giảm gánh nặng tài chính và giảm thiểu rủi ro đạo đức. Tuy nhiên, đề án vẫn duy trì việc tối ưu bảo vệ khách hàng. Sự tham gia của tất cả các ngân hàng hoạt động tại Indonesia, bao gồm các ngân hàng nông thôn, là bắt buộc. Tiền gửi được bảo hiểm bao gồm tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi bằng hình thức tương đương khác trên cơ sở cho mỗi khách hàng, mỗi tài khoản tại từng ngân hàng.

Trong trường hợp một ngân hàng bị thua lỗ và không thể phục hồi, IDIC sẽ chi trả các khoản tiền gửi được bảo hiểm lên đến hạn mức được quy định. Còn các khoản tiền gửi của khách hàng vượt quá hạn mức bảo hiểm sẽ được chi trả  trong suốt quá trình thanh lý ngân hàng đổ vỡ. Đề án bảo hiểm tiền gửi được điều hành bởi IDIC được xem là một phần quan trọng của ngành ngân hàng nhằm giữ gìn niềm tin của công chúng.

Phòng NCTH&HTQT

Nguồn tài liệu tham khảo:

http://www.lps.go.id/home#