Quy định mới về việc cung cấp thông tin giữa NHNN và DIV

10:15-03/01/2017

Ngày 28/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 34/2016/TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa NHNN và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV). Thông tư này thay thế cho Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 34/2016/TT-NHNN quy định rõ nguyên tắc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin giữa NHNN, DIV và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, việc cung cấp thông tin phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Việc cung cấp, sử dụng, quản lý và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Bên được cung cấp thông tin sử dụng thông tin phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. DIV không được cung cấp cho bên thứ ba thông tin được NHNN cung cấp, trừ trường hợp cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Về phạm vi cung cấp thông tin, theo quy định tại phụ lục 02 kèm theo, DIV được cung cấp, khai thác các thông tin, báo cáo một số chỉ tiêu báo cáo thống kê của tổ chức tham gia BHTG, báo cáo tài chính của các tổ chức tham gia BHTG. Bên cạnh đó, DIV còn được NHNN thông tin bằng văn bản và điện tử các báo cáo của tổ chức tài chính vi mô; kết quả kiểm toán độc lập (báo cáo kiểm toán và thư quản lý) của tổ chức tham gia BHTG; thông tin về việc cấp giấy phép, thu hồi giấp phép thành lập và hoạt động của TCTD, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông tin về việc tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với tổ chức tham gia BHTG.

Về phía DIV, DIV báo cáo NHNN các thông tin được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư 34 các vấn đề liên quan đến những vi phạm về đề nghị cấp Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi (CNBHTG); vi phạm về niêm yết CNBHTG; vi phạm về tính, nộp phí BHTG và vi phạm quy định về chi trả tiền gửi được bảo hiểm.

Thông tư 34/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2017.

Phòng TTTT