Trang chủ / Hệ số beta ngành

Hệ số beta ngành quý IV năm 2016

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số beta ngành quý III năm 2016

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số beta ngành quý II năm 2016

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số Beta ngành quý I năm 2016

Để nâng cao chất lượng  và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số beta ngành quý IV năm 2015

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số Beta ngành quý III năm 2015

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số Beta ngành quý II năm 2015

Để nâng cao chất lượng  và hiệu quả của việc tính và sử dụng kết quả hệ số Beta ngành theo phương pháp Full Information Beta, chúng tôi đã tiến hành thay đổi trong phương thức chọn và lọc dữ liệu để đưa ra những mã chứng khoán có đầy đủ 2 năm dữ liệu giá và đủ thông tin về ngành đăng tải trong bản cáo bạch.

Hệ số Beta ngành quý IV năm 2014 và quý I năm 2015

Tính đến ngày 31/03/2015, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 902 công ty niêm yết, trong đó chỉ có 430 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý III năm 2014

Tính đến ngày 30/09/2014, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 879 công ty niêm yết, trong đó chỉ có 398 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý II năm 2014

Tính đến ngày 30/06/2014, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 738 công ty niêm yết, trong đó chỉ có 379 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.
Trang 1 / 3