Trang chủ / Hệ số beta ngành

HỆ SỐ BETA NGÀNH QUÝ I NĂM 2018

Tính đến ngày 31/03/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam có 733 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 455 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

HỆ SỐ BETA NGÀNH QUÝ IV NĂM 2017

Tính đến ngày 31/12/2017, thị trường chứng khoán Việt Nam có 729 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 455 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành. 

HỆ SỐ BETA NGÀNH QUÝ III NĂM 2017

Tính đến ngày 30/9/2017, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 719 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 455 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số beta ngành quý II năm 2017

Tính đến ngày 30/06/2017, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 711 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 422 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý I năm 2017

Tính đến ngày 31/03/2017, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 706 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 456 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số beta ngành quý IV năm 2016

Tính đến ngày 30/12/2016, TTCK có 698 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 458 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số beta ngành quý III năm 2016

Tính đến ngày 30/09/2016, TTCK Việt Nam có 687 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 427 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính beta ngành.

Hệ số beta ngành quý II năm 2016

Tính đến ngày 30/06/2016, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 1013 công ty niêm yết, trong đó chỉ có 507 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý I năm 2016

Tính đến ngày 31/03/2016, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 963 công ty niêm yết, trong đó chỉ có 408 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số beta ngành quý IV năm 2015

Tính đến ngày 31/12/2015, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 943 công ty niêm yết, trong đó chỉ có 432 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.
Trang 1 / 4