Chế Độ:  

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ cán bộ tại BHTGVN

14:16-05/04/2021

Thực hiện Thông báo số 304/TB-BHTG ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương xây dựng “Quy chế quản lý và sử dụng hồ sơ cán bộ tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”, phòng Tổ chức cán bộ đã hoàn thiện Dự thảo Quy chế lần 1. Để đảm bảo việc ban hành Quy chế được thực hiện theo đúng quy định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đề nghị các Phòng, Ban tại Trụ sở chính và Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nghiên cứu, cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế.

Tải Dự thảo Quy chế tại đây.