Chế Độ:  
Liên hệ

1.      Ông Nguyễn Lĩnh Nam

 Trưởng ban Triển khai Dự án
 Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 Điện thoại:  +84 4 3974 3187
 Fax:  +84 4 39742866
 Email: fsmims@div.gov.vn

2.      Bà Đặng Thị Thái

 Phó trưởng ban Triển khai Dự án – Phụ trách Tổng hợp
 Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 Điện thoại: +84 4 39742886 (8281)
 Fax:  +84 4 39742866

3.      Bà Lê Thị Vân Anh

 Phó trưởng ban Triển khai Dự án – Phụ trách Tài chính
 Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 Điện thoại: +84 4 39742886 (8333)
 Fax:  +84 4 39742866

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin chung
    
Cơ cấu tổ chức Ban Dự án FSMIMS
   
Kế hoạch triển khai
   
Tài liệu tham khảo
   
Liên hệ

 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể của Dự án