Chế Độ:  
Kế hoạch triển khai

 1. Gói thầu DT#1

STT

Thời gian

Nội dung công việc

1

1/2011

Ký kết hợp đồng

2

2/2011-11/2014

Triển khai dịch vụ

3

3/2014 – nay

Hỗ trợ giám sát triển khai

 

2.Gói thầu DT#2

STT

Thời gian

Nội dung công việc

1

12/2013

Ký kết hợp đồng

2

1/2014 – 12/2014

Triển khai dịch vụ

3

1/2015

Hội thảo kết thúc dịch vụ

4

4/2015

Thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn

 

3. Gói thầu DT#3

STT

Thời gian

Nội dung công việc

1

122015

Ký kết hợp đồng

2

12/2015

Tư vấn triển khai nghiệp vụ

3

12/2016

Kết thúc dịch vụ

 

4. Gói thầu DT#4

STT

Thời gian

Nội dung công việc

1

5/2016

Đăng tải bày tỏ quan tâm

2

6/2016

Phát hành Hồ sơ yêu cầu

3

7/2016

Ký kết hơp đồng

4

7-12/2016

Tư vấn triển khai dịch vụ

5

1/2017

Kết thúc dịch vụ

 

5. Gói thầu DG#1

STT

Thời gian

Nội dung công việc

1

11/2014

Ký kết hợp đồng

2

12/2014-9/2016

Cung cấp hàng hóa, lắp đặt cài đặt; Phát triển cài đặt ứng dụng

3

10/2016

Hoàn thiện nghiệm thu tổng thể

4

11/2016

Thanh lý hợp đồng.

 

6. Gói thầu DG#2

STT

Thời gian

Nội dung công việc

1

8/2013

Phát hành Hồ sơ yêu cầu

2

10/2013

Ký kết hợp đồng

3

11/2013

Bàn giao thiết bị

4

12/2013

Thanh lý hợp đồng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin chung
    
Cơ cấu tổ chức Ban Dự án FSMIMS
   
Các mốc thời gian
   
Kế hoạch triển khai
   
Tài liệu tham khảo
   
Liên hệ

 

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể của Dự án