Chế Độ:  
Thông tin chung
A. Thông tin chung về dự án FSMIMS
Tháng 4/2009, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS), BHTGVN là một trong ba đơn vị thụ hưởng dự án.
Dự án đươc thiết kế dành cho 3 đơn vị thụ hưởng chính là:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV)
Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC)
Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV).
Dự án sẽ hỗ trợ 3 đơn vị thụ hưởng nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan, thông qua việc: i) Xây dựng một hệ thống tập trung và tích hợp cho quy trình nghiệp vụ tiên tiến và một kiến trúc thông tin công nghệ hiện đại; và ii) Tăng cường năng lực thể chế. Ngày kết thúc dự án là 31 tháng 12 năm 2016.

B. Nội dung của Hợp phần Dự án FSMIMS của BHTGVN:
Đối với BHTGVN, dự án FSMIMS sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ người gửi tiền. Dự án FSMIMS sẽ:
Tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin trong nội bộ BHTGVN, giữa BHTGVN và các cơ quan chính phủ có liên quan để đảm bảo an toàn và vững mạnh cho hệ thống ngân hàng;
Hỗ trợ BHTGVN trong việc tái cấu trúc lại quy trình nghiệp vụ tuân theo 18 nguyên tắc cơ bản trong phát triển BHTG hiệu quả do Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), Ủy ban Basel khuyến nghị và Luật BHTG do Quốc hội nước CHXHCN Việt nam ban hành tháng 1 năm 2013,
Hỗ trợ BHTGVN trong thiết kế, mua sắm và xây dựng kiến trúc công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ; iv) Tăng cường năng lực quản trị nội bộ của BHTGVN để đáp ứng sự phát triển của hệ thống ngân hàng trong nước và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.
 
Gói thầu DT#1:
Tháng 01 năm 2011, BHTGVN đã tuyển chọn Học Viện nghiên cứu Noruma (NRI) để cung cấp các dịch vụ tư vấn Hỗ trợ Kỹ thuật và Hỗ trợ triển khai (Gói thầu DT#1) với mục tiêu: i) Tăng cường các chức năng của BHTGVN thông qua tái cấu trúc lại quy trình nghiệp vụ và ii) Thiết kế, mua sắm và triển khai Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới. Việc tái cấu trúc quy trình tập trung vào việc cải tiến quy trình trong các lĩnh vực sau đây: (1) Giám sát rủi ro, (2) Quản lý thông tin, (3) Tài chính, (4) Hậu cần, (5) Xử lý.
Từ khi bắt đầu triển khai dịch vụ đến tháng tháng 6 năm 2013, NRI đã hoàn tất : (i) Báo cáo  thiết kế quy trình nghiệp vụ mới, (ii) Tài liệu yêu cầu người sử dụng, (iii) Báo cáo thiết kế Hệ thống CNTT & truyền thông mới.
Cùng với việc xây dựng các tài liệu của dự án, tư vấn NRI đã phối hợp với BHTGVN tổ chức 52 khóa đào tạo và các hội thảo về quy trình nghiệp vụ mới và công nghệ thông tin mới.
 
Gói thầu DG#1:
Tháng 11 năm 2014, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FIS) được lựa chọn là nhà thầu có đủ năng lực và thích hợp nhất để triển khai gói thầu DG#1 với thời hạn 22 tháng, dự kiến hoàn thành gói thầu trong năm 2016.
Hệ thống mới dự kiến ​​sẽ là một hệ thống tập trung với một thiết kế mở, đảm bảo tính bảo mật, tích hợp, khả năng mở rộng, độ tin cậy và đáp ứng hoàn toàn cho Quy trình nghiệp vụ mới. Các kết quả dự kiến chính gồm có: (i) Phần mềm ứng dụng cho nghiệp vụ mới, (ii) Kho dữ liệu tập trung lưu trữcác dữ liệu cần thiết của BHTGVN, bao gồm: giám sát rủi ro,tài chính, xử lý, quản lý thông tin và hậu cần, (iii) Truy cập kho dữ liệu của NHNN, chia sẻ thông tin về chế độ báo cáo của NHNN áp dụng với các tổ chức tín dụng và các thông tin về thị trường tài chính thu thập tại kho dữ liệu của NHNN, (iv)Thiết lập cơ sở dữ liệu hiện đại với các công cụ truy vấn dữ liệu tiên tiến, (v) Hệ thống ERP (Quản lý nguồn lực nội bộ) hỗ trợ các hoạt động quản lý nội bộ BHTGVN như: kế toán, ngân sách, nguồn nhân lực, quản lý tài liệu và kiểm toán nội bộ, (vi) Trung tâm phục hồi sau thảm họa.
 
Gói thầu DG#2:
Gói thầu DG#2 thực hiện mua sắm thiết bị văn phòng cho Ban TKDA. Tháng 10/2013,  Công ty TNHH Đông A đã được lựa chọn là nhà cung cấp thiết bị. Việc mua sắm các thiết bị đã hoàn tất trong năm 2013. Hiện tại Ban TKDA đang sử dụng thiết bị này cho hoạt động triển khai dự án.
 
Gói thầu DT#2:
Để hỗ trợ ban lãnh đạo BHTGVN trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược quản lý thay đổi phù hợp nhằm thực hiện chuyển đổi sang quy trình nghiệp vụ và hệ thống CNTT mới một cách thuận lợi, và hỗ trợ  BHTGVN cách thức để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa những lợi ích khi BHTGVN chuyển đổi toàn bộ sang hệ thống mới BHTGVN đã thực hiện tuyển chọn tư vấn “Quản lý thay đổi” – DT#2
Tháng 12/2013, BHTGVN thực hiện ký kết hợp đồng với công ty tư vấn Công ty liên doanh TNHH International Development Advisors (IDAS) để triển khai dịch vụ tư vấn Quản lý hay đổi.
Trong năm 2014, tư vấn IDAS đã hoàn thành các tài liệu (i) Báo cáo khởi động dịch vụ, (ii) Báo cáo đánh giá hiện  trạng  (iii) Khung chiến lược phát triển BHTGVN (iv) Chiến lược quản lý thay đổi (v) Kế hoạch quản lý thay đổi (vi) Phương pháp luận quản lý thay đổi (vii) Sổ tay quản lý thay đổi,  (viii) tổ chức 14  khóa Đào tạo và Hội thảo cho BHTGVN về quản lý thay đổi.
 
Gói thầu DT#3:
Trong năm 2015, BHTGVN sẽ thực hiện tuyển chọn tư vấn “Xác nhận của bên thứ 3 độc lập về Hệ thống CNTT”. Mục tiêu nhiệm vụ xác nhận của bên thứ 3  nhằm đảm bảo chất lượng  toàn bộ hệ thống và các kết quả đầu ra do FIS thực hiện trong khuôn khổ gói thầu DG#1 và tuân thủ với hợp đồng đã ký giữa DIV và FIS. Xác nhận của bên thứ 3 nhằm đưa ra căn cứ  hỗ trợ cho ban lãnh đạo BHTGVN đưa ra quyết định chấp thuận kết quả bàn giao của gói thầu DG#1, và tối đa hóa lợi ích của BHTGVN sau dự án này. Dịch vụ tư vấn này dự kiến sẽ thực thiện từ tháng 12/2015 đến 12/ 2016.
 
Gói thầu DT#4:
Cũng trong năm 2016,  BHTGVN sẽ thực hiện tuyển chọn tư vấn “Tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” . Tư vấn sẽ hỗ trợ Ban lãnh đạo BHTGVN thiết kế và triển khai Chiến lược và Kế hoạch Nâng cao năng lực thể chế nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình triển khai nghiệp vụ và hệ thống CNTT & truyền thông mới nhằm nâng cao năng lực cán bộ để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 7/2016 đến 12/2016.