Chế Độ:  
Dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng FSMIMS

Dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng - Hợp phần BHTGVN

(Khoản Tín dụng số: 4505-VN)

 

  1. 1. Thông tin chung
  2.     
  3. 2. Cơ cấu tổ chức Ban Dự án FSMIMS
  4.    
  5. 3. Kế hoạch triển khai

   
4. Tài liệu tham khảo

  1.    
  2. 5. Liên hệ
  3.  
  4. 6. Kế hoạch đấu thầu tổng thể của Dự án

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------