2.4. Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

2.4.1. Mức chi trả tối đa tiền gửi được bảo hiểm là bao nhiêu?

(Điều 24,27 Luật BHTG và Điều 21Nghị định số 68/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi)

- Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

- Mức chi trả tiền bảo hiểm tối đa do Chính phủ quy định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị trong từng thời kỳ.

- Trong thời điểm hiện tại, các quy định về phí bảo hiểm tiền gửi, số tiền gửi bảo hiểm được trả tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 89/1999/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về khung phí bảo hiểm tiền gửi, hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định củ Luật BHTG. Tổ chức BHTG sẽ chi trả tiền bảo hiểm cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của mỗi khách hàng tại một tổ chức tham gia BHTG tối đa là 75 triệu đồng (bao gồm cả gốc và lãi). Nếu khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả tiền gốc và lãi) của bạn vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm (hiện nay vượt hơn mức 75 triệu đồng) thì sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức thamgia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

2.4.2. Tại sao lại quy định mức chi trả tối đa tiền gửi được bảo hiểm là 75 triệu đồng? (Điều 25 Luật BHTG)

- Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định.

- Hạn mức chi trả tiền bảo hiểm thể hiện chính sách của Nhà nước, được xây dựng trong từng thời kỳ và việc xác định hạn mức cần đảm bảo đồng thời 2 nguyên tắc (i) hạn mức cần đủ cao để duy trì niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng và (ii) hạn mức cần đủ thấp để những người gửi tiền quy mô lớn không chủ quan với các hoạt động ngân hàng thiếu an toàn và rủi ro, qua đó kiểm soát và điều tiết rủi ro đạo đức, tránh tình trạng mạo hiểm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Ngoài ra, việc xác định hạn mức cần tính tới cá yếu tố có liên quan như: thu nhập GDP bình quân đầu người, lạm phát, tỷ giá, long tin của người dân vào hệ thống tài chính; tỷ lệ % người gửi tiền được bảo vệ toàn bộ tính trên tổng số người gửi tiền; tỷ lệ % giá trị tiền gửi được bảo vệ toàn bộ trên tổng tiền gửi; mức độ rủi ro của hệ thống ngân hàng và tổng thể nền kinh tế.