4.3. Cơ sở và cách tính phí bảo hiểm

Cơ sở tính phí BHTG là toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm của quý trước quý nộp phí BHTG. Cách tính phí BHTG phải nộp cho mỗi quý theo công thức sau đây:

                         S0 + S3 

                        -------------    +   S1  +  S2   

                               2                                                  0,15

            P  =    ---------------------------------     x      ----------

                                            3                                  100 x 4

Trong đó:

- P là số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp trong quý thu phí (quý hiện hành);

- So là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm đầu tháng thứ nhất của quý trước quý thu phí BHTG;

- S1, S2, S3 là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm ở cuối các tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của quý trước sát với quý thu phí BHTG;

       0,15

-   ----------   là tỷ lệ phí BHTG phải nộp cho một quý trong năm.

     100 x 4 

Số phí BHTG phải nộp được tính làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.