Chế Độ:  

TRANG CHỦ > TÀI LIỆU

    Đến   
    
Tên văn bản  
Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV  
Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  
Quyết định phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”  
Quyết định 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm  
Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt  
Quyết định số 2252/QĐ-BHTG của HĐQT BHTGVN về: Ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm  
Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về hạn mức trả tiền bảo hiểm  
Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng  
Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính  
Thông tư 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 về Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Quyết định số 900/QĐ-BHTG ngày 21/11/2016 của HĐQT về việc Ban hành nội quy lao động của BHTGVN  
Quyết định số 891/QĐ-BHTG ngày 16/11/2016 của HĐQT về việc phân công địa bàn quản lý tổ chức tham gia BHTG  
Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ-TB&XH về Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với BHTGVN